hanhthan_99x135
44 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Thân. Thế Danh Nguyễn Thị Hai Pháp Danh Thiện Giới Pháp Tự Hạnh Thân Pháp Hiệu (?), (Bán thế) xuất gia năm 2003,… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Thân

hanhduyen_99x151
46 Sa Di Ni Hạnh Duyên, Thế Danh Phan Thị Đệ, Pháp Danh Tâm Mai, Pháp Tự Hạnh Duyên, Pháp Hiệu (?), xuất gia ngày 20.5.2012, thọ Sa Di ngày… Xem tiếp

Thích Hạnh Duyên

1 2 3 4 5