8529 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay
Thích Nữ Hạnh Ân
33 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ân. Thế Danh: Chung Thị Khoảnh, Pháp Danh: Diệu Hiếu, Pháp Tự: Hạnh Ân, Pháp Hiệu: Giác Hạnh, (bán thế) xuất gia… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Ân

Thích Nữ Hạnh Châu
34 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Châu. Thế Danh: Đỗ Thị Mượn, Pháp Danh Tâm Quảng, Pháp Tự Hạnh Châu, Pháp Hiệu Giác Ngọc, (bán thế) xuất gia… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Châu

Thích Nữ Hạnh Như
36 Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hạnh Như. Thế Danh Lê Thị Tâm (sanh ngày 18.02.1955) Pháp Danh Diệu Giác Pháp Tự Hạnh Như, (Bán… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Như

Thích Nữ Hạnh Ngọc
38 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ngọc. Thế Danh Huỳnh Tường Quang Pháp Danh Diệu Bích Pháp Tự Hạnh Ngọc Pháp Hiệu Giác Đạo, (Bán thế) xuất gia… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Ngọc

Thích Nữ Hạnh Pháp
39 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Pháp. Thế Danh Nguyễn Phước Thuận Hóa (sinh ngày 21.6.1961) – Pháp Danh Thiện Nhẫn – Pháp Tự… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Pháp

Thích Nữ Hạnh Thông
41 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Thông. Thế Danh Hồ Thị Em Pháp Danh Thị Khiêm Pháp Tự Hạnh Thông Pháp Hiệu Giác Pháp, (Bán thế) xuất gia… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Thông

Thích Nữ Hạnh Bình
42 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Bình. Thế Danh Lê Thị Quý Hòa Pháp Danh Tâm Phương Pháp Tự Hạnh Bình Pháp Hiệu Giác Tịnh, (Bán thế) xuất gia… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Bình

Thích Nữ Hạnh Ngộ
43 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ngộ. Thế Danh Lê Thị Lan Pháp Danh Diệu Cam Pháp Tự Hạnh Ngộ Pháp Hiệu Giác Chơn, (Bán thế) xuất gia… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Ngộ

1 2 3 4 5