hanhgiai_99x161
23 Tỳ Kheo Thích Hạnh Giải. Thế Danh Nguyễn Nhân, Pháp Danh Thị Duyên, Pháp Tự Hạnh Giải, Pháp Hiệu Giác Thoát, xuất gia năm 2002, thọ Sa Di năm… Xem tiếp

Thích Hạnh Giải

hanhbon_99x143
24 Tỳ Kheo Thích Hạnh Bổn. Thế Danh Lý Khánh Minh, Pháp Danh Thiện Tánh, Pháp Tự Hạnh Bổn, Pháp Hiệu Giác Thiệt, xuất gia năm 2004, thọ Sa Di… Xem tiếp

Thích Hạnh Bổn

hanhnhon_99x138
26 Tỳ Kheo Thích Hạnh Nhơn. Thế Danh Nguyễn văn Thanh, Pháp Danh Thiện Tịnh, Pháp Tự Hạnh Nhơn, Pháp Hiệu Giác Tu, xuất gia năm 2003, thọ Sa Di… Xem tiếp

Thích Hạnh Nhơn

27 Thế Danh (?) – Pháp Danh Quảng Đạo – Pháp Tự Hạnh Đức – Pháp Hiệu (?), xuất gia (?), thọ Sa Di… Xem tiếp

Thích Hạnh Đức

28 Thế Danh (?) – Pháp Danh Thiện Châu – Pháp Tự Giác Bảo – Pháp Hiệu Giác Bảo, xuất gia năm 2005, thọ… Xem tiếp

Thích Giác Bảo

quang-tri_99x138
30 Sa Di Thích Hạnh Trí. Thế Danh Trần Hồng Đức (sanh ngày 15.11.1972), Pháp Danh Quảng Trí, Pháp Tự Hạnh Trí, (bán thế) xuất gia ngày 30.10.1997,… Xem tiếp

Thích Hạnh Trí

hanhniem_99x121
31 Thức Xoa Ma Na Thích Nữ Hạnh Niệm. Thế Danh Huỳnh Thị Dậu (sanh năm 1921), Pháp Danh Diệu Niên, Pháp Tự: Hạnh Niệm, (bán thế) xuất… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Niệm

hanhtinh_99x129
32 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Tịnh. Thế Danh: Âu Thị Ba (sanh năm 1923), Pháp Danh: Diệu Thái,,Pháp Tự Hạnh Tịnh, Pháp Hiệu (?), (bán… Xem tiếp

Thích Nữ Hạnh Tịnh

1 2 3 4 5