8536 Tổng số lượt xem 5 lượt xem ngày hôm nay
Thích Hạnh Sa
13 Tỳ Kheo Thích Hạnh Sa. Thế Danh Hoàng văn Hải, Pháp Danh Thiện Hà, Pháp Tự Hạnh Sa, Pháp Hiệu Giác Giới, xuất gia ngày 3.8.1996, thọ Sa… Xem tiếp

Thích Hạnh Sa

Thích Hạnh Luận
15 Tỳ Kheo Thích Hạnh Luận. Pháp Danh Thiện Văn, Pháp Tự Hạnh Luận, Pháp Hiệu Giác Thảo, xuất gia ngày 6.1.1998, thọ Sa Di ngày 16.5.1998, thọ Tỳ Kheo… Xem tiếp

Thích Hạnh Luận

Thích Hạnh Thức
17 Tỳ Kheo Thích Hạnh Thức. Thế Danh Nguyễn Hiển, Pháp Danh Minh Vinh, Pháp Tự Hạnh Thức, Pháp Hiệu Giác Duy, (bán thế) xuất gia ngày 27.10.1999, thọ Sa… Xem tiếp

Thích Hạnh Thức

Thích Hạnh Tuệ
18 Tỳ Kheo Thích Hạnh Tuệ. Thế Danh Nguyễn Hoàng Liên Sơn, Pháp Danh Thiện Hải, Pháp Tự Hạnh Tuệ, Pháp Hiệu Giác Trung, xuất gia ngày 20.12.2000, thọ Sa… Xem tiếp

Thích Hạnh Tuệ

Thích Hạnh Lý
19 Tỳ Kheo Thích Hạnh Lý. Thế Danh Vũ Ánh, Pháp Danh Thiện Đạo, Pháp Tự Hạnh Lý, Pháp Hiệu Giác Đạo, xuất gia ngày 13.3.2001, thọ Sa Di ngày… Xem tiếp

Thích Hạnh Lý

Thích Hạnh Giả
20 Tỳ Kheo Thích Hạnh Giả. Thế Danh Hồ Thành, Pháp Danh Đức Lập, Pháp Tự Hạnh Giả, Pháp Hiệu Giác Tánh, xuất gia ngày 12.2.2002, thọ Sa… Xem tiếp

Thích Hạnh Giả

Thích Hạnh Tâm
21 Tỳ Kheo Thích Hạnh Tâm. Thế Danh Trần Lê Minh Đức, Pháp Danh Thiện Chánh, Pháp Tự Hạnh Tâm, Pháp Hiệu Giác Ý, xuất gia năm 2003, thọ… Xem tiếp

Thích Hạnh Tâm

Thích Hạnh Nhẫn
22 Tỳ Kheo Thích Hạnh Nhẫn. Thế Danh Nguyễn Minh Công, Pháp Danh Thiện Tín, Pháp Tự Hạnh Nhẫn, Pháp Hiệu Giác Kiên, (bán thế) xuất gia năm 2003, thọ… Xem tiếp

Thích Hạnh Nhẫn

1 2 3 4 5