Kinh Đại Bát Nhã: Phẩm Thí Dụ
|

…Này Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp đều không thật có, không chấp, không ngại, nên … Đọc thêm

Phẩm Hạnh Nguyện
|

KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm … Đọc thêm

Kinh Đại Bát Nhã: Phẩm Huyển Dụ
|

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa: – Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa bị … Đọc thêm