Hội Phật Tử: Cảm niệm và lời Chúc Mừng Năm Mới
|

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . Kính bạch Chư Tôn Đức . Kính thưa Quý Đạo … Đọc thêm