Viên Đức: Huân Tu Tịnh Độ (19.2.2017)

Viên Đức: Tết cổ truyền năm Đinh Dậu (2017)

Viên Đức: Vu Lan và Hội Quan Âm (2560 – 2016)

  1. Lễ cúng cô hồn
  2. Sinh hoạt văn nghệ
  3. Hội Quan Âm và Lễ Vu Lan
  4. Khất thực Trai Tăng

Viên Đức: Vu Lan và Hội Quan Âm (2559 – 2015)

  1. Tu Viện Viên Đức – Đại Lễ Vu Lan và Hội Quan Âm
  2. Tu Viện Đức – Vu Lan Văn Nghệ
  3. Buổi Tiệc Niệm Ân
5466 Tổng số lượt xem 11 lượt xem ngày hôm nay