Xem (107)

Phật Pháp Vấn Ðáp
tại Chùa Linh Sơn Detroit, Michigan, USA:
1. HT. Thích Như-Điển ,
2. TT Thích Thông Triết ,
3. TT Thích Đồng-Văn,
4. ĐĐ Thích Nguyên-Tạng,
5. ĐĐ. Thích Giác Trí,
6. ĐĐ. Thích Thánh Trí,
7. ĐĐ Thích Hạnh-Tuệ, trong Kinh Phật
8. Đ Đ Thích Hạnh-Thức,
9. Ni-Sư Minh Huệ,

Xem (107)