phai-doan-hoang-phap

1.Lễ An Vị Bồ Tát Di Lặc tại Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma. Từ ngày 10/04 Đến 12/04/2015

2.Tụng Kinh Khuya tại Thiền Viện Chánh Pháp

3.Phái Đoàn Hoằng Pháp tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền, New Jersey. Từ ngày 16/04 đến 19/04/2015

4.Phái Đoàn Hoằng Pháp tại Chùa Linh Quang, Telford, PA 18969-1528, USA. Từ ngày 17/04 Đến 19/04/2015
Trang nhà: http://chualinhquangpa.org/

5.Phái Đoàn Hoằng Pháp tại Chùa Phật Bảo Chùa Phật Bảo Philadelphia, Ngày 19/4/2014

6.Tại Chùa Hải Đức – Jacksonville, Florida. Từ ngày 22/04 Đến 26/04/2015

7.Tại Chùa Hải Đức – Jacksonville, Florida. Từ ngày 22/04 Đến 26/04/2015 (Album 2)

8.Tại Chùa Hải Đức – Jacksonville, Florida. Từ ngày 22/04 Đến 26/04/2015 (Album 3)

9.Tại Chùa Kim Quang – Toronto, Canada từ ngày 30/04 đến 03/05/2015 (Album 1)

10.Tại Chùa Kim Quang – Toronto, Canada từ ngày 30/04 đến 03/05/2015 (Album 2)

NGHE PHÁI ĐOÀN HOẰNG PHÁP THUYẾT GIẢNG

Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ và Âu Châu năm 2015

Xem (247)