Xem (143)

Về nguồn kỳ 10
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn 10

Về Nguồn kỳ 9
1. Sau 20 Năm Xây Dựng (10.08.2015)

2. Rước Linh Vị Nhập Tổ Đường

3. Lễ Thượng Phan (11.08.2015)

4. Bạch Phật Khai Kinh, Chung, Cổ

5. Công Trường Khuya

6. Công Phu Khuya

7. Truy Tiến Giác Linh và Chư Tiên Linh

8. Tụng Kinh Thủy Sám

9. DOWNLOAD HÌNH LƯU NIỆM (Panorama)

10. Cung An Chúc Sự

11. Cúng Ngọ – Giác Linh – Hương Linh

12. Khảo Hạch Giới Tử

13. Tiền Hội Nghị

14. Trà Đàm Hội Ngộ

15. Truyền Giới Sa Di

16. Truyền Giới Thức Xoa và Giới Cụ Túc

17. Hội Thảo Tăng Ni Trẻ

18. Họp Mặt Văn Nghệ

19. Truyền Giới Bồ Tát (14.08.2015)

20. Thuyết Trình Hạnh Nguyện Tổ Sư Khương Tăng Hội (15.08.2015)

21. Tụng Bồ Tát Giới (15.08.2015)

22. Lễ Chúc Tán Lạy Thù Ân (16.08.2015)

23. Thuyết Trình Hạnh Nguyện Tổ Khánh Anh (15.08.2015)

24. Truy Tiến Giác Linh Cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm (15.08.2015)

25. Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Đại Tường Cố HT Thích Minh Tâm (16.08.2015) (262 ảnh)

26. Cúng Chẩn Tế (16.08.2015) (98 ảnh)

Thư Mời Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Khánh Thành Chùa Khánh Anh, Đại Giới Đàn, Đại Tường Cố HT Thích Minh Tâm

Hội Luận Trải Nghiệm Hoằng Pháp Hải Ngoại

Xem (143)