Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 29 Evry (Pháp quốc)

Xem (272) Hình ảnh sinh hoạt (20.07.2017) Đón tiếp chư Tôn Đức, Phật tử (20.07.2017) Khai mạc Khóa học (21.07.2017) HT Thích … Đọc tiếp Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 29 Evry (Pháp quốc)