1. Hình ảnh sinh hoạt (20.07.2017)
 2. Đón tiếp chư Tôn Đức, Phật tử (20.07.2017)
 3. Khai mạc Khóa học (21.07.2017)
 4. HT Thích Tánh Thiệt khai thị (21.07.2017)
 5. Công phu khuya – Tác Pháp An Cư (21.07.2017)
 6. Công phu khuya – Sinh Hoạt (22.07.2017)
 7. Gia Đình Phật tử thọ cấp (23.07.2017)
 8. Chụp hình kỷniệm (23.07.2017)
 9. Họp Thường Niên Giáo Hội Âu châu (23.07.2017)
 10. Trai Tăng Kinh Hành Tưởng Niệm 4 Đại Tăng Thống và Ân Sư HT Thích Minh Tâm
 11. Các Lớp Học (25.07.2017)
 12. Trai Tăng Kinh Hành (25.7.2017)
 13. Lễ Quy Y (26.7.2017)
 14. Trì Tụng Kinh Pháp Hoa – Chư Tăng Ni (26.7.2017)
 15. Lễ Thọ Bồ Tát Giới (27.7.2017)
 16. Niệm Phật Trọn Ngày (27.7.2017)
 17. Học Viên thi cuối khóa (28.7.2017)
 18. Lễ Mãn Khóa (28.7.2017)
 19. Lễ Khai Mạc (1 Ảnh Quảng Đạo)
 20. Lễ Khai Mạc (2 Ảnh Quảng Đạo)
 21. Những ngày đầu sinh hoạt khóa học (ảnh Quảng Đạo)
 22. Près de Paris, la “plus grande pagode d’Europe”

Khóa THPPAC Kỳ thứ 29 tại Pháp

Xem (305)