Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 28 Amiens (Pháp quốc)

Xem (340) Lễ Khai mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu kỳ 28 tại Amiens Pháp quốc (26.7.2016) (ảnh Nguyên … Đọc tiếp Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 28 Amiens (Pháp quốc)