Chùa Viên Giác: Pháp Hội Hoa Nghiêm 2017 – Chùa Viên Giác

Chùa Viên Giác: Pháp Hội Hoa Nghiêm 2017

Pháp Hội Hoa Nghiêm 28.10. -05.11.2017 (Đại Đức Thích Hạnh Nhẫn hướng dẫn) Xem hình ảnh Khóa Huân Tu Tịnh Độ … Đọc tiếp Chùa Viên Giác: Pháp Hội Hoa Nghiêm 2017