Chùa Khánh Anh: Phật Sự năm 2017

“Lễ Thọ Bát Quan Trai do HT Phương Trượng Thích Như Điển hướng dẫn tại Tổ Đình Khánh Anh, Pháp … Đọc tiếp Chùa Khánh Anh: Phật Sự năm 2017