“Lễ Thọ Bát Quan Trai do HT Phương Trượng Thích Như Điển hướng dẫn tại Tổ Đình Khánh Anh, Pháp Quốc từ ngày 15 đến 16.12.2017; nơi Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm Trụ Trì”
Ngày 15 -16.12.2017
Ngày 17.12.2017

2717 Tổng số lượt xem 3 lượt xem ngày hôm nay