Xem (392)

“Lễ Thọ Bát Quan Trai do HT Phương Trượng Thích Như Điển hướng dẫn tại Tổ Đình Khánh Anh, Pháp Quốc từ ngày 15 đến 16.12.2017; nơi Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm Trụ Trì”
Ngày 15 -16.12.2017
Ngày 17.12.2017

Xem (392)