Xem (88)

Ban Kinh Sư GHPGVNTN Âu châu

Chứng minh: Hòa Thượng Thích Như Điển
Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc

Sám chủ: TT. Thích Hoằng Khai
Kinh Sư: TT. Thích Nguyên Lộc
ĐĐ. Thích Hạnh Vân
ĐĐ. Thích Chúc Thành
ĐĐ. Thích Viên Duy
ĐĐ. Thích Từ Đức
ĐĐ. Thích Tâm Nhật

Kinh Cổ: Cư sĩ Đồng Hiếu

Xem (88)

  • Video 1: Đại Lễ Trai Đàn Chẩn Tế
  • Video 2: Lễ Bạch Phật Khai Kinh