20141202135924
Hochgeladen am 01.10.2009
A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật.

1379 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay