20141202135924
Hochgeladen am 01.10.2009
A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật.

1137 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay