6307 Tổng số lượt xem 7 lượt xem ngày hôm nay
Thích Nữ Hạnh Khánh
35 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Khánh. Thế Danh Nguyễn Thị Kim Cương Pháp Danh Thiện Ngân Pháp Tự Hạnh Khánh Pháp Hiệu Giác Niệm, xuất gia ngày… Chi tiết

Thích Nữ Hạnh Khánh

Thích Nữ Hạnh Quang
37 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Quang. Thế Danh Tạ Thị Bạch Ngọc Pháp Danh Diệu Hoa Pháp Tự Hạnh Quang Pháp Hiệu Như Quang, xuất gia ngày… Chi tiết

Thích Nữ Hạnh Quang

Tuệ Đàm Nghiêm
40 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm. Thế Danh (?) Pháp Danh Thiện Trang Pháp Tự Tuệ Đàm Nghiêm Pháp Hiệu (?), xuất gia ngày 13.5.1998, thọ… Chi tiết

Tuệ Đàm Nghiêm

Thích Nữ Hạnh Trì
45 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Trì. Thế Danh Vũ Thị Lan Hương – Pháp Danh Diệu Liên – Pháp Tự Hạnh Trì… Chi tiết

Thích Nữ Hạnh Trì

1 2