6362 Tổng số lượt xem 3 lượt xem ngày hôm nay
Thích Nữ Thông Chương
17 Sa Di Ni Thông Chương, Pháp Danh Đồng Vân. Hoàn tục Xem tiếp

Thích Nữ Thông Chương

Thích Nữ Thông Chiêu
18 Thức Xoa Ma Na Thích Thông Chiêu sanh năm 1981 tại Việt Nam và qua Đức 1993 dưới dạng đoàn tụ gia… Xem tiếp

Thích Nữ Thông Chiêu

19 Sa Di Ni Thông Chủng, Pháp Danh Diệu Đức Xem tiếp

Thích Nữ Thông Chủng

Thích Nữ Thông Tịnh
20 Sa Di Ni Thích Thông Tịnh Thế danh: Nguyễn Thị Danh Lam Pháp Danh: Đồng Nghĩa Pháp Tự: Thông Tịnh Pháp Hiệu: Sanh năm 1982 tại Đà Nẳng Nguyên Quán: Quảng… Xem tiếp

Thích Nữ Thông Tịnh

Thích Thông Giáo
21 Sa Di Thích Thông Giáo Thế danh Trần Hoàng Bảo. Sanh ngày 7.10.1984 Pháp danh: Đồng Tín Pháp tự: Thông Giáo Xuất gia: 22.02.2016 (Thầy Thích Hạnh Giới… Xem tiếp

Thích Thông Giáo

1 2 3