6348 Tổng số lượt xem 3 lượt xem ngày hôm nay
Thích Thông Tránh
09 Tỳ Kheo Thích Thông Tránh. Thế Danh Nguyễn Cam Bích (sanh ngày 19.12.1990 tại Strasbourg Pháp) Pháp Danh Đồng Đức Pháp Tự Thông… Xem tiếp

Thích Thông Tránh

Thích Thông Trạm
10 Tỳ Kheo Thích Thông Trạm. (Bán thế xuất gia) Thế Danh Nguyễn Văn Ngộ – Pháp Danh Đồng Lý, sanh năm 1962 và… Xem tiếp

Thích Thông Trạm

Thích Thông Triêm
11 Tỳ Kheo Thích Thông Triêm (Bán thế xuất gia) Thế Danh Nguyễn Tuấn Anh – Pháp Danh Thiện Phát, sanh tại Hà Tây… Xem tiếp

Thích Thông Triêm

Thích Thông Triển
12 Tỳ Kheo Thích Thông Triển sanh tại Hà Nội Việt Nam (1970) Thế Danh Lưu Thế Dũng, Pháp Danh… Xem tiếp

Thích Thông Triển

Thích Nữ Thông Chơn
13 Sa Di Ni Thông Chơn. Thế Danh: Võ Thị Hoàng Mai Pháp Danh: Thiện Kiến, Đồng Kiến Pháp Tự: Thông Chơn (Bán thế) xuất gia ngày 24.8.2008, thọ Sa Di… Xem tiếp

Thích Nữ Thông Chơn

Thích Nữ Thông Chánh
14 Sa Di Ni Thông Chánh. Thế Danh: Nguyễn Thị Khánh Pháp Danh: Đồng Kính Pháp Tự Thông Chánh (Bán thế) xuất gia (?) thọ Sa Di Ni ngày 04.07.2010 Xem tiếp

Thích Nữ Thông Chánh

Thích Nữ Thông Chiếu
15 Sa Di Ni Thông Chiếu. Thế Danh: Nguyễn Thị Nhịnh Pháp Danh: Đồng Yến Pháp Tự: Thông Chiếu (Bán thế) xuất gia (?), thọ Sa Di Ni ngày 04.07.2010. Xem tiếp

Thích Nữ Thông Chiếu

Thích Nữ Thông Chu
16 Tỳ Kheo Ni Thích Thông Chu sanh ra tại Việt Nam (1981) và đã sang Đức dưới dạng đoàn tụ gia đình… Xem tiếp

Thích Nữ Thông Chu

1 2 3