dongduc_99x120
09 Tỳ Kheo Thích Thông Tránh. Thế Danh Nguyễn Cam Bích (sanh ngày 19.12.1990 tại Strasbourg Pháp) Pháp Danh Đồng Đức Pháp Tự Thông… Xem tiếp

Thích Thông Tránh

dongly_99x133
10 Tỳ Kheo Thích Thông Trạm. (Bán thế xuất gia) Thế Danh Nguyễn Văn Ngộ – Pháp Danh Đồng Lý, sanh năm 1962 và… Xem tiếp

Thích Thông Trạm

thong_triem_99x69
11 Tỳ Kheo Thích Thông Triêm (Bán thế xuất gia) Thế Danh Nguyễn Tuấn Anh – Pháp Danh Thiện Phát, sanh tại Hà Tây… Xem tiếp

Thích Thông Triêm

thong trien_99x80
12 Tỳ Kheo Thích Thông Triển sanh tại Hà Nội Việt Nam (1970) Thế Danh Lưu Thế Dũng, Pháp Danh… Xem tiếp

Thích Thông Triển

thongchan_99x140
13 Sa Di Ni Thông Chơn. Thế Danh: Võ Thị Hoàng Mai Pháp Danh: Thiện Kiến, Đồng Kiến Pháp Tự: Thông Chơn (Bán thế) xuất gia ngày 24.8.2008, thọ Sa Di… Xem tiếp

Thích Nữ Thông Chơn

thongchon_99x141
14 Sa Di Ni Thông Chánh. Thế Danh: Nguyễn Thị Khánh Pháp Danh: Đồng Kính Pháp Tự Thông Chánh (Bán thế) xuất gia (?) thọ Sa Di Ni ngày 04.07.2010 Xem tiếp

Thích Nữ Thông Chánh

thongchieu_99x155
15 Sa Di Ni Thông Chiếu. Thế Danh: Nguyễn Thị Nhịnh Pháp Danh: Đồng Yến Pháp Tự: Thông Chiếu (Bán thế) xuất gia (?), thọ Sa Di Ni ngày 04.07.2010. Xem tiếp

Thích Nữ Thông Chiếu

thong-1_99x110
16 Tỳ Kheo Ni Thích Thông Chu sanh ra tại Việt Nam (1981) và đã sang Đức dưới dạng đoàn tụ gia đình… Xem tiếp

Thích Nữ Thông Chu

1 2 3