phaptru
09 Tỳ Kheo Thích Giác Nguyện. Thế Danh Trương Công Chánh Pháp Danh Pháp Trú, Pháp Hiệu Giác Nguyện, thọ Tỳ Kheo năm 1996 tại Giới Đàn Nến… Xem tiếp

Thích Giác Nguyện

giachieu_99x119
10 Thích Minh Tâm. Thế Danh Nguyễn văn Sinh (sinh năm 1979) Pháp Danh Tâm Ý Pháp Tự Minh Tâm Pháp Hiệu Giác Hiếu. xuất gia năm 1990, thọ… Xem tiếp

Thích Minh Tâm

minhhue_99x128
11 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Giác Ý. Thế Danh Võ Thị Hồng Nga Pháp Danh Minh Huệ Pháp Tự Như Mỹ Pháp Hiệu Giác Ý, xuất gia ngày… Xem tiếp

Thích Nữ Giác Ý

12 Thế Danh (?) – Pháp Tự Như Hạnh – Pháp Hiệu Giác Đoan, xuất gia năm 1969, thọ Sa Di ngày 19.5.1973, thọ… Xem tiếp

Thích Nữ Như Hạnh

co-chontoan-andere
13 Thế Danh: Hồ Thị Kim Phụng. Sinh ngày 1.2.1972 Pháp Danh: Nguyên Hoàng Pháp Tự: Chơn Toàn Pháp Hiệu Giác Mỹ Thọ Tỳ Kheo: năm 1993 Tốt nghiệp… Xem tiếp

Thích Nữ Chơn Toàn

doko_99x139
14 Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Giác Hải. Thế Danh Dagma Waskönig (người Đức) Pháp Danh Doko Pháp Hiệu Giác Hải, thọ Thức Xoa ngày 3.7.2005, thọ Tỳ Kheo Ni… Xem tiếp

Thích Nữ Giác Hải

1 2