5293 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay
01 Thế Danh: (?), Pháp Danh: Từ Đức, Pháp Tự: Không Tuệ. Xem tiếp

Thích Không Tuệ

Thích Giác Thọ
02 Tỳ Kheo Thích Giác Thọ. Thế Danh: Trần Thanh Chương Pháp Danh: Lệ Chương, Pháp Tự Đức Trường, Pháp Hiệu Giác Thọ, xuất gia ngày 15.7.1988, thọ Sa… Xem tiếp

Thích Giác Thọ

Thích Giác Định
03 Tỳ Kheo Thích Giác Định. Thế Danh: Nguyễn Đình Nu Pháp Danh: Thị Cần Pháp Tự: Hạnh Tấn Pháp Hiệu: Giác Định, xuất gia năm 1972, thọ Sa… Xem tiếp

Thích Giác Định

Thích Giác Trí
04 Tỳ Kheo Thích Giác Trí. Thế Danh: Trần Đông Nhật Pháp Danh Nguyên Minh Pháp Tự Nghiêm Quang Pháp Hiệu Giác Trí, xuất gia năm 1978, thọ Sa… Xem tiếp

Thích Giác Trí

Thích Hạnh Đức
05 TT Thích Hạnh Đức. Thế Danh: Trương Bùi Tuấn Sinh ngày 19.09.1970 Pháp Danh: Thị Tài, Pháp Tự: Hạnh Đức, Pháp Hiệu: Quang… Xem tiếp

Thích Hạnh Đức

Thích Giác Ân
06 Tỳ Kheo Thích Giác Ân. Thế Danh Lý Công Quang, Pháp Tự Giác Ân, Pháp Hiệu Giác Ân. Xem tiếp

Thích Giác Ân

Thích Thánh Trí
07 Tỳ Kheo Thích Thánh Trí. Thế danh: Nguyễn Dũng Nam. Pháp danh: Thánh Trí. Pháp tự: Hoa Nghiêm. Pháp hiệu: Giác Luật. Sanh ngày: 18.8.1979…. Xem tiếp

Thích Thánh Trí

Thích Giác Tâm
08 Tỳ Kheo Thích Giác Tâm. Thế Danh Nguyễn Văn Kỳ Pháp Danh Không Nhất Pháp Tự Viên Tín Pháp Hiệu Giác Tâm, xuất gia ngày 1.9.2000, thọ Sa Di… Xem tiếp

Thích Giác Tâm

1 2