Tin Đức Quốc tháng 08.2017
|

Thứ sáu ngày 18.08.2017 Nhiều chuyến trục xuất bị đình chỉ bất ngờ Họ phản chống (sich wehren) chuyến vận … Đọc thêm

Tin Đức Quốc tháng 06.2017
|

Thứ hai ngày 26.06.2017 Một vụ tranh tụng: Gia đình muốn được công nhận tỵ nạn dù đã khai gian. … Đọc thêm

Tin Đức Quốc Tháng 04.2017
|

Thứ hai ngày 24.04.2017 Thông hành đôi không thể kế thừa vĩnh viễn được. Vị chủ tịch (Chef) đảng xanh … Đọc thêm

Tin Đức Quốc Tháng 03.2017
|

Thứ sáu ngày 31.03.2017 Nhiều trường hợp bệnh lao tại Đức. Trước đây 135 năm, nhà y khoa (Mediziner) Robert … Đọc thêm

Tin Đức Quốc tháng 02.2017
|

Thứ ba ngày 28.02.2017 Nhiều người bị bệnh đường hơn dự kiến. Trước đây (früher), người ta cho rằng bệnh … Đọc thêm