» » Thư Mời Dự Lễ Hội Quán Âm và Đại Lễ Vu Lan (24-26.08.2018)

Thư Mời Dự Lễ Hội Quán Âm và Đại Lễ Vu Lan (24-26.08.2018)

Xem (737)

ThuMoi_LeVulan2018 08aok

Xem (737)

Follow Thích Hạnh Luận:

Tăng sĩ Phật Giáo, Tỳ Kheo Bồ Tát Giới

Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.
Latest posts from