» » Thông Tư – Kêu gọi hành động thiết thực và Nguyện cầu cho quê hương Việt Nam

Thông Tư – Kêu gọi hành động thiết thực và Nguyện cầu cho quê hương Việt Nam

Xem (29)

ThongTu-KeuGoiHanhDongThietThuc&NguyenCauChoQueHuongVietNam

Xem (29)

Follow Thích Hạnh Luận:

Tăng sĩ Phật Giáo, Tỳ Kheo Bồ Tát Giới

Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.

Latest posts from