» » Bản Tuyên Cáo của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới vì Nhân Quyền

Bản Tuyên Cáo của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới vì Nhân Quyền

Xem (193)

BanTuyenCao-PTGTTGVNQ-25618

Xem (193)

Follow Thích Hạnh Luận:

Tăng sĩ Phật Giáo, Tỳ Kheo Bồ Tát Giới

Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.