» » » » Kinh Phật Danh (Quyển 5)

Kinh Phật Danh (Quyển 5)

Xem (94)

Nam-mô Thiên Cái Phật.
Nam-mô Long Quang Phật.
Nam-mô Thắng Bộ Phật.
Nam-mô Pháp Oai Ðức Phật.
Nam-mô Kiến Hữu Phật.
Nam-mô Tàm Quý Diện Phật.
Nam-mô Thắng Sắc Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Ðịnh Thật Phật.
Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.
Nam-mô Thế Tự Tại Kiếp Phật.
Nam-mô Vô Úy Thân Phật.
Nam-mô Nhiếp Trí Phật.
Nam-mô Hàng Oán Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Tích Phật.
Nam-mô Nhất Niệm Quang Phật.
Nam-mô Lực Sĩ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Sư Tử Túc Phật.
Nam-mô Giới Ái Phật.
Nam-mô Tín Thế Gian Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Khứ Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Trí Phật.
Nam-mô Ly Vô Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Nhiếp Tuệ Phật.
Nam-mô Ðại Trí Vị Phật.
Nam-mô Thật Bộ Phật.
Nam-mô Tâm Nhật Phật.
Nam-mô Quán Phương Phật.
Nam-mô Tín Thuyết Phật.
Nam-mô Tư Duy Nhẫn Phật.
Nam-mô Pháp Cái Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Nguyệt Phật.
Nam-mô Thiên Hoa Phật.
Nam-mô Thiên Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Phổ Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nguyệt Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tướng Vương Phật.
Nam-mô Xứng Tư Duy Phật.
Nam-mô Thọ Tràng Phật.
Nam-mô Tịnh Hạnh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Bộ Phật.
Nam-mô Tín Chúng Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Trí Giả Tán Thán Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Khải Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.
Nam-mô Phật Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Thắng Tín Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Ái Phật.
Nam-mô Ly Chư Phật.
Nam-mô Tư Nghĩa Phật.
Nam-mô Ðại Cao Phật.
Nam-mô Thánh Nhân Diện Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Tín Phật.
Nam-mô Nhiếp Bồ-đề Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Lạc Sư Tử Phật.
Nam-mô Phổ Bảo Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Ái Phật.
Nam-mô Phân Kim Cang Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Quá Hỏa Phật.
Nam-mô Ðạo Sư Phật.
Nam-mô Nhân Nguyệt Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Khoái Kiến Phật.
Nam-mô Phổ Ma-ni Hương Phật.
Nam-mô Tịch Hạnh Phật.
Nam-mô Nhiếp Xưng Phật.
Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật.
Nam-mô Ðại Hống Phật.
Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Tín Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nguyện Phật.
Nam-mô Thế Quang Phật.
Nam-mô Kiến Nhẫn Phật.
Nam-mô Ðại Hoa Phật.
Nam-mô Hữu Ngã Phật.
Nam-mô Như Ý Phật.
Nam-mô Thiện Bồ-đề Căn Phật.
Nam-mô Ðịa Ðức Phật.
Nam-mô Thiên Ðức Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Hiện Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Tín Phật.
Nam-mô Quyết Ðịnh Sắc Phật.
Nam-mô Phương Tiện Tâm Phật.
Nam-mô Trí Vị Phật.
Nam-mô Công Ðức Tín Phật.
Nam-mô Nan Hàng Phục Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Minh Cái Phật.
Nam-mô Thế Kiều Phật.
Nam-mô Tín Cúng Dường Phật.
Nam-mô Nhạo Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Cái Phật.
Nam-mô Tàm Quý Hiền Phật.
Nam-mô Năng Quán Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Hạnh Phật.
Nam-mô Phổ Tín Phật.
Nam-mô Khí Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Ái Phật.
Nam-mô Phổ Hạnh Phật.
Nam-mô Phổ Trí Phật.
Nam-mô Ðại Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.
Nam-mô Kiên Hành Phật.
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam-mô Năng Kinh Bố Phật.
Nam-mô Thắng Xưng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Phật.
Nam-mô Kiên Cố Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Cao Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Lực Phật.
Nam-mô Ðại Tận Phật.
Nam-mô Tín Cam Lồ Phật.
Nam-mô Hạnh Bồ-đề Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Tư Duy Phật.
Nam-mô Cao Quang Phật.
Nam-mô Hy Thắng Phật.
Nam-mô Nhạo Chủng Chủng Thanh Phật.
Nam-mô Ái Nghĩa Phật.
Nam-mô Tu Hành Tín Phật.
Nam-mô Ly Ái Phật.
Nam-mô Thiện Sinh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Tín Công Ðức Phật.
Nam-mô Thanh Xưng Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam-mô Nghi Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Lâm Hoa Phật.
Nam-mô Công Ðức Hoa Phật.
Nam-mô Xả Tránh Phật.
Nam-mô Ðại Quảng Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô Hư Không Ái Phật.
Nam-mô Cam Lồ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Nhật Tụ Phật.
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật.
Nam-mô Thiên Tràng Phật.
Nam-mô Dữ Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Năng Nhật Phật.
Nam-mô Khoái Khả Kiến Phật.
Nam-mô Kiên Ý Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Vũ Cam Lồ Phật.
Nam-mô Vô Úy Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Căn Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Ái Phật.
Nam-mô Cam Lồ Xưng Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thế Gian Tôn Trọng Phật.
Nam-mô Thắng Ý Phật.
Nam-mô Di-lưu Quang Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tư Duy Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Phá Oán Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thành Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô An Ẩn Tư Phật.
Nam-mô Ðạo Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật.
Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.
Nam-mô Ðộ Nê Phật.
Nam-mô Ly Hữu Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Phật.
Nam-mô Ðại Thắng Phật.
Nam-mô Khả Lạc Quang Minh Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Kiến Ái Phật.
Nam-mô Quang Minh Ái Phật.
Nam-mô Hỷ Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Thí Ðức Phật.
Nam-mô Thật Bộ Phật.
Nam-mô Vô Trệ Ngưng Trí Phật.
Nam-mô Ðắc Oai Ðức Phật.
Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam-mô Tịnh Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ðắc Lạc Tự Tại Phật.
Nam-mô Diệu Quang Minh Phật.
Nam-mô Tịch Quang Phật.
Nam-mô Ly Nghi Phật.
Nam-mô Vô Quá Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Thành Tựu Hạnh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật.
Nam-mô Vô Úy Ái Phật.
Nam-mô Xứng Hống Phật.
Nam-mô Ðại Hống Phật.
Nam-mô Thiện Tư Phật.
Nam-mô Ðại Tư Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Sắc Phật.
Nam-mô Ðại Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Lạc Nhãn Phật.
Nam-mô Mạng Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Hạnh Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Ly Nhiệt Trí Phật.
Nam-mô Ứng Kiều Phật.
Nam-mô Thiện Tập Trí Phật.
Nam-mô Phổ Tín Phật.
Nam-mô Thiết Thi Oai Ðức Phật.
Nam-mô Bất Tử Thành Phật.
Nam-mô Bất Hộ Thanh Phật.
Nam-mô Hóa Nhật Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.
Nam-mô Cao Tín Phật.
Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật.
Nam-mô Quang Minh Lực Phật.
Nam-mô Công Ðức Hy Phật.
Nam-mô Pháp Câu-tô-ma Phật.
Nam-mô Tịnh Oai Ðức Phật.
Nam-mô Tịnh Hạnh Phật.
Nam-mô Thiên Sắc Tâm Phật.
Nam-mô Lực Vương Phật.
Nam-mô Phổ Quán Phật.
Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật.
Nam-mô Thánh Hoa Phật.
Nam-mô Hư Không Phật.
Nam-mô Hàng Phục Uất Di Phật.
Nam-mô Vô Thí Trí Phật.
Nam-mô Hàng Phục Thích Phật.
Nam-mô Hàng Phục Thành Phật.
Nam-mô Ứng Ái Phật.
Nam-mô Giới Công Ðức Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Vật Tư Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Tâm Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Tín Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Văn Trí Phật.
Nam-mô Vô Ngại Tâm Phật.
Nam-mô Vô Úy Quang Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thanh Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật.
Nam-mô Thắng Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Khả Tu Kính Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Hộ Căn Phật.
Nam-mô Thiền Giải Thoát Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Kiến Tín Phật.
Nam-mô Diệu Kiều Lương Phật.
Nam-mô Khả Quan Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Trí Phật.
Nam-mô Thiên Nhật Oai Ðức Phật.
Nam-mô Xả Trọng Ðảm Phật.
Nam-mô Xứng Tín Phật.
Nam-mô Chư Phương Văn Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Biên Trí Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tín Phật.
Nam-mô Diệu Nhãn Phật.
Nam-mô Giải Thoát Hành Phật.
Nam-mô Khả Lạc Kiến Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Oai Ðức Tụ Phật.
Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam-mô Phước Ðức Oai Ðức Tích Phật.
Nam-mô Tín Tướng Phật.
Nam-mô Ðại Viêm Phật.
Nam-mô Ứng Tín Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.
Nam-mô Tu-đề-tha Phật.
Nam-mô Trí Tác Phật.
Nam-mô Phổ Bảo Phật.
Nam-mô Nhật Quang Phật.
Nam-mô Thuyết-đề-tha Phật.
Nam-mô Viêm Nhãn Phật.
Nam-mô Sư Tử Thân Phật.
Nam-mô Xứng Thân Quang Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Hy Lạc Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thiện Oai Ðức Cúng Dường Phật.
Nam-mô Mao Quang Phật.
Nam-mô Thế Gian Tôn Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Tịnh Phật.
Nam-mô Bồ-đề-tha Oai Ðức Phật.
Nam-mô Ứng Nhãn Phật.
Nam-mô Ðại Bộ Phật.
Nam-mô Thành Nghĩa Phật.
Nam-mô An Ẩn Ái Phật.
Nam-mô Thiên Ma-tư-đa Phật.
Nam-mô Xả Mạn Lưu Phật.
Nam-mô Xả Bảo Phật.
Nam-mô Trí Mãn Phật.
Nam-mô Kiều Ðộ Phật.
Nam-mô Giải Thoát Hiền Phật.
Nam-mô Chúng Bộ Phật.
Nam-mô Quang Minh Oai Ðức Phật.
Nam-mô Từ Lực Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Quang Phật.
Nam-mô Ái Nhãn Phật.
Nam-mô Xa-thi-la Thanh Phật.
Nam-mô Bất Tử Sắc Phật.
Nam-mô Nhạo Pháp Phật.
Nam-mô Ðại Nguyệt Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Thanh Phật.
Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Bất Tử Hoa Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Kiến Phật.
Nam-mô Ðại Nguyệt Phật.
Nam-mô Công Ðức Vị Phật.
Nam-mô Thập Quang Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Quang Phật.
Nam-mô Long Ðức Phật.
Nam-mô Vân Thanh Phật.
Nam-mô Công Ðức Bộ Phật.
Nam-mô Tư Công Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Thanh Phật.
Nam-mô Liễu Thanh Phật.
Nam-mô Viễn Ly Ác Xứ Phật.
Nam-mô Thiên Hoa Phật.
Nam-mô Khoái Nhãn Phật.
Nam-mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Ly Si Hạnh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Hy Phật.
Nam-mô Xả Tà Phật.
Nam-mô Tướng Hoa Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Nguyệt Diệu Phật.
Nam-mô Lạc Ðức Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Tuệ Phật.
Nam-mô Hiền Quang Phật.
Nam-mô Kiên Cố Hoa Phật.
Nam-mô Quang Minh Ý Phật.
Nam-mô Phước Ðức Phật.
Nam-mô Ý Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật.
Nam-mô Ly Phiêu Hà Phật.
Nam-mô Ðiều Oán Phật.
Nam-mô Bất Khứ Xả Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật.
Nam-mô Lạc Thanh Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Khoái Tu Hành Phật.
Nam-mô Diệu Cao Quang Phật.
Nam-mô Tập Công Ðức Phật.
Nam-mô Khả Lạc Phật.
Nam-mô Ðại Tâm Phật.
Nam-mô Thiên Tín Phật.
Nam-mô Tư Duy Cam Lồ Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Thắng Ðăng Phật.
Nam-mô Kiên Ý Phật.
Nam-mô Lực Bộ Phật.
Nam-mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật.
Nam-mô Bồ-đề Quang Minh Phật.
Nam-mô Diệu Hống Thanh Phật.
Nam-mô Lục Thông Thanh Phật.
Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.
Nam-mô Nhân Xưng Phật.
Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật.
Nam-mô Ðại Kế Phật.
Nam-mô Bất Tùy Tha Phật.
Nam-mô Vô Úy Hạnh Phật.
Nam-mô Bất Khiếp Nhược Phật.
Nam-mô Ly Ưu Ám Phật.
Nam-mô Quá Triều Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Tâm Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật.
Nam-mô Bất Thủ Xả Phật.
Nam-mô Chiêm-bặc Ðăng Phật.
Nam-mô Thắng Hỏa Phật.
Nam-mô Thiện Tư Ý Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Sắc Phật.
Nam-mô Tín Thế Gian Phật.
Nam-mô Diệu Tuệ Phật.
Nam-mô Thiện Hỷ Tín Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Nhân Hoa Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật.
Nam-mô Cao Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Công Ðức Phật.
Nam-mô Thiên Tín Phật.
Nam-mô Khả Kính Kiều Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Ðại Tụ Phật.
Nam-mô Tối Lực Phật.
Nam-mô Trí Ðịa Phật.
Nam-mô Cao Ý Phật.
Nam-mô Sơn Vương Trí Phật.
Nam-mô Khoái Thăng Phật.
Nam-mô Diệu Thăng Phật.
Nam-mô Thắng Thân Phật.
Nam-mô Ly Nghi Phật.
Nam-mô Ứng Hành Phật.
Nam-mô Thắng Hương Phật.
Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật.
Nam-mô Tu Hành Công Ðức Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Tâm Phật.
Nam-mô Nhiên Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhiếp Bộ Phật.
Nam-mô Tu Hành Thâm Tâm Phật.
Nam-mô Hương Hy Phật.
Nam-mô Hương Thủ Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Trí Phật.
Nam-mô Diệu Tâm Phật.
Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tăng Thượng Hạnh Phật.
Nam-mô Trí Ý Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Thanh Tịnh Thanh Phật.
Nam-mô Nhiếp Tập Phật.
Nam-mô Diệu Tín Phật.
Nam-mô Nguyệt Kiến Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Bất Khả Lực Phật.
Nam-mô Ly Chư Nghi Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Xưng Vương Phật.
Nam-mô Nhiếp Chư Căn Phật.
Nam-mô Thượng Khứ Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tâm Phật.
Nam-mô Chư Chúng Sinh Thượng Phật.
Nam-mô Tịnh Kế Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật.
Nam-mô Phổ Tín Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Cam Lồ Nhật Phật.
Nam-mô Thắng Ðăng Phật.
Nam-mô Ba-đầu Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Tối Thắng Vương Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Thượng Thắng Tích Vương Phật.
Nam-mô Phổ Hiện Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Liên Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Tự Tại Chuyển Pháp Vương Phật.
Nam-mô Thiên Thế Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Thiên Thiện Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ly Thiên Vô Úy Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thiên Vô Cấu Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ngũ Bách Nhật Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ngũ Bách Lạc Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Nhật Long Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Ly Úy Xưng Vương Phật.
Nam-mô Diệu Quang Tràng Phật.
Nam-mô Ly Quang Thanh Phật.
Nam-mô Xứng Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Pháp Xứng Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Xứng Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Ý Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Hỏa Tự Tại Phật.
Nam-mô Thánh Trí Tự Tại Tràng Dũng Mãnh Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Lượng Phật.
Nam-mô Trí Tạng Phật.
Nam-mô Trí Cao Tràng Phật.
Nam-mô Trí Hải Vương Phật.
Nam-mô Ðại Tinh Tấn Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Di-lưu Thắng Kiếp Phật.
Nam-mô Trí Hiển Tu Tự Tại Chủng Tử Thiện Vô Cấu Hống Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Hàng Phục Công Ðức Hải Vương Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Lực Vương Phật.
Nam-mô Thắng Ðạo Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thắng Ám Tích Tự Tại Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Tích Trí Phật.
Nam-mô Kim Cang Sư Tử Phật.
Nam-mô Giới Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thắng Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Hỷ Phật.
Nam-mô Vô Tận Trí Tích Phật.
Nam-mô Bảo Hạnh Phật.
Nam-mô Trí Ba-la-bà Phật.
Nam-mô Sư Tử Xưng Phật.
Nam-mô Trí Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Pháp Hoa Vũ Phật.
Nam-mô Năng Tác Quang Phật.
Nam-mô Cao Sơn Phật.
Nam-mô Pháp Diệu Vương Vô Cấu Phật.
Nam-mô Hương Tự Tại Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam-mô Tập Ðại Ngại Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật.
Nam-mô Tự Trí Phước Ðức Lực Phật.
Nam-mô Trí Y Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Vô Lượng An Ẩn Phật.
Nam-mô Trí Tập Phật.
Nam-mô Ðại Di-lưu Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Tác Công Ðức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Minh Phật.
Nam-mô Ly Công Ðức Ám Vương Phật.
Nam-mô Công Ðức Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Tự Hộ Phật.
Nam-mô Kim Cang Mật Tích Phật.
Nam-mô Bảo Tự Tại Phật.
Nam-mô Diệu Tràng Phật.
Nam-mô Sơn Kiếp Phật.
Nam-mô Lạc Vân Phật.
Nam-mô Pháp Tác Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Phật.
Nam-mô Thiện Chí Phật.
Nam-mô Tràng Thắng Ðăng Phật.
Nam-mô Trí Bộ Phật.
Nam-mô Kiên Tràng Phật.
Nam-mô Tán Pháp Xưng Phật.
Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.
Nam-mô Công Ðức Viêm Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Trí Thanh Tràng Nhiếp Phật.
Nam-mô Kim Cang Ðăng Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Thắng Số Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật.
Nam-mô Nguyệt Vương Phật.
Nam-mô Thứ Ðệ Hàng Phục Vương Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Na-la-diên Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Tập Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Thọ Ðề Tạng Phật.
Nam-mô Tinh Tú Sai Biệt Xưng Phật.
Nam-mô Công Ðức Lực Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Phạm Phật.
Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Thiên Hương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật.
Nam-mô Quang Luân Quang Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Minh Vương Phật.
Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Vương Phật.
Nam-mô Tật Vô Biên Công Ðức Hải Trí Vương Phật.
Nam-mô Diêm-phù Ảnh Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Tràng Phật.
Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam-mô Long Hống Phật.
Nam-mô Hoa Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Thiện Hương Chủng Tử Phật.
Nam-mô Vô Ngã Cam Lồ Công Ðức Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam-mô Bát Thiên Ðồng Danh Vô Ngã Cam Lồ Công Ðức Oai Ðức Vương Kiếp Phật.
Nam-mô Pháp Trí Phật.
Nam-mô Long Tự Tại Giải Thoát Phật.
Nam-mô Kim Cang Hoa Phật.
Nam-mô Long Hống Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Hoa Chiếu Phật.
Nam-mô Hỏa Hương Phật.
Nam-mô Tu-ma-na Hoa Phật.
Nam-mô Sơn Vương Phật.
Nam-mô Thế Nhãn Phật.
Nam-mô Tịnh Ðộ Phật.
Nam-mô Diêm-phù Ảnh Phật.
Nam-mô Căn Bản Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Hải Tạng Phật.
Nam-mô Kiên Lực Phật.
Nam-mô Thượng Thánh Phật.
Nam-mô Tự Tại Thánh Phật.
Nam-mô Câu-lân Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Trí Tràng Phật.
Nam-mô Phật Văn Thanh Phật.
Nam-mô Quảng Thắng Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Trí Quang Phật.
Nam-mô Ðại Tự Tại Phật.
Nam-mô Tịch Thế Phật.
Nam-mô Thủ Hỷ Phật.
Nam-mô Ni-câu-luật Vương Phật.
Nam-mô Kim Nhãn Phật.
Nam-mô Cúng Dường Phật.
Nam-mô Nhật Hỷ Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Cao Tịnh Phật.
Nam-mô Tịnh Thánh Phật.
Nam-mô Hống Thanh Phật.
Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.
Nam-mô Xứng Hỷ Phật.
Nam-mô Xứng Thắng Phật.
Nam-mô Khả Hỷ Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Tật Hành Phật.
Nam-mô Diệu Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Thắng Phật.
Nam-mô Tu Nghĩa Phật.
Nam-mô Thiện Ý Phật.
Nam-mô Diệu Tuệ Phật.
Nam-mô Kim Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Thiên Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Du-đầu-đàn Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Tỳ-lưu-la Tràng Phật.
Nam-mô Tỳ-lâu-bát-xoa Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Ma-ni Bạt-đà Phật.
Nam-mô Ma-lê-chỉ Phật.
Nam-mô Ðại Ma-lê-chỉ Phật.
Nam-mô Năng Thánh Phật.
Nam-mô Thanh Tự Tại Phật.
Nam-mô Tán Thán Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thắng Thành Tựu Hoa Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Lạc Thanh Phật.
Nam-mô Năng Tác Quang Phật.
Nam-mô Long Ðức Phật.
Nam-mô Kim Cang Quang Phật.
Nam-mô Xứng Vương Phật.
Nam-mô Hổ Vương Phật.
Nam-mô Cao Quang Phật.
Nam-mô Phát Hạnh Phật.
Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam-mô Hương Tự Tại Phật.
Nam-mô Na-la-diên Tạng Phật.
Nam-mô Hỏa Tạng Phật.
Nam-mô Phá Cấu Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Phật.
Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tràng Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thật Căn Quảng Nhãn Phật.
Nam-mô Thế Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Viễn Ly Chư Bố Úy Tùy Phiền Não Thanh Phật.
Nam-mô Phu Hoa Lô-xá-na Phật.
Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Vô Cấu Công Ðức Oai Ðức Vương Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Nhạo Tự Tại Thanh Hỏa Phật.
Nam-mô Trí Nhật Phật.
Nam-mô Long Hống Phật.
Nam-mô Kim Cang Xỉ Phật.
Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam-mô Thắng Tự Tại Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Vương Phật.
Nam-mô Hỏa Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Hỷ Tràng Phật.
Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật.
Nam-mô Kiến Di-lưu Phật.
Nam-mô Trí Tượng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Hống Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Na-la-diên Phật.
Nam-mô Thiện Trạch Tạng Phật.
Nam-mô Bảo Tập Phật.
Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Hỏa Tạng Phật.
Nam-mô Tinh Tú Xưng Phật.
Nam-mô Công Ðức Lực Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Diệu Hống Thanh Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Sa-la Thắng Hiệt Vương Phật.
Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Quang Minh Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Hống Phật.
Nam-mô Bảo Chưởng Long Tự Tại Phật.
Nam-mô Pháp Vân Hống Tự Tại Bình Ðẳng Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Diệu Quang Tạng Phật.
Nam-mô Sư Tử Ða-la Xưng Phật.
Nam-mô Phổ Tạng Phật.
Nam-mô Tịnh Hoa Phật.
Nam-mô Ca-la-tỳ-la Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Pháp Tật Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Ðẳng Thượng Di-lưu Phật.
Nam-mô Xưng Thanh Vương Phật.
Nam-mô Phạm Ðế Thích Thanh Phật.
Nam-mô Viễn Ly Bức Não Phật.
Nam-mô Tỳ-sa-môn Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Phá Ma Vương Cung Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Ðại Phấn Tấn Quang Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Di-lưu Vương Phật.
Nam-mô Câu-la-già Kiên Cố Thọ Ðề Phật.
Nam-mô Trí Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Nhị Vạn Ðồng Danh Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Bộ Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Xứng Tràng Phật.
Nam-mô Diêm-phù-đàn Kim Quang Phật.
Nam-mô Ða-ma-la-bạt Diệp Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Ðại Thông Trí Thắng Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Di-lưu Sơn Phật.
Nam-mô Sư Tử Hống Phật.
Nam-mô Sư Tử Chủng Phật.
Nam-mô Trụ Hư Không Phật.
Nam-mô Thường Nhập Niết-bàn Phật.
Nam-mô Ðế Thích Tràng Phật.
Nam-mô Phạm Tràng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam-mô Thiện Ðộ Phật.
Nam-mô Ða-ma-la-bạt Diệp Chiên-đàn Hương Thông Phật.
Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật.
Nam-mô Vân Ðăng Phật.
Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Cao Phật.
Nam-mô Năng Phá Chư Úy Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Ngũ Bách Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Hải Trụ Trì Trí Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Thất Bảo Ba-đầu-ma Bộ Phật.
Nam-mô Nhị Thiện Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Ða Bảo Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Ái Kiến Phật.
Nam-mô Bách Thiên Quang Minh Mãn Túc Tràng Phật.
Nam-mô Nhị Thập Ức Thiên Kinh Bố Hống Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhị Thập Ức Bách Nhật Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Nhị Thập Ức Bách Diệu Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhị Thập Ức Bách Vân Thanh Vương Phật.
Nam-mô Bảo Oai Ðức Cao Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Nhật Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Liên Hoa Diệp Tinh Tú Vương Hoa Thông Phật.
Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Vương Phật.
Nam-mô Trụ Trì Thủy Hống Thanh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tú Vương Câu-tô-ma Thông Phật.
Nam-mô Sa-la Thọ Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Hoa Man Lâm Vương Hoa Thông Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Bảo Tác Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Lâm Phật.
Nam-mô Vân Vương Phật.
Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Công Ðức Tự Tại Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Tác Phật.
Nam-mô Bảo Tích Thị Hiện Phật.
Nam-mô Lạc Kiên Phật.
Nam-mô Bồ-đề Ý Phật.
Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.
Nam-mô A-súc Phật.
Nam-mô Hương Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Tu Hành Pháp Phật.
Nam-mô Cái Vương Phật.
Nam-mô Ma-ni Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Thanh Thân Vương Phật.
Nam-mô Thiện Giác Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Năng Thánh Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Nguyệt Thanh Tịnh Thắng Vương Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Phổ Mãn Phật.
Nam-mô Vô Tận Tuệ Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Cung Kính Xưng Phật.
Nam-mô Thật Tràng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Tạng Phật.
Nam-mô Vân Hộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thắng Cao Sơn Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật.
Nam-mô Thân Thượng Phật.
Nam-mô Ða Bảo Diệu Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Sơn Tăng Thượng Vương Phật.
Nam-mô Ý Dũng Mãnh Tiên Hành Thắng Phật.
Nam-mô Cam Lồ Tạng Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Phật.
Nam-mô Duy Bảo Cái Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Quang Vương Phật.
Nam-mô Năng Hành Thành Tựu Thánh Phật.
Nam-mô Bất Ðộng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Xưng Vương Phật.
Nam-mô Cửu Thiên Pháp Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ma-ni Kim Cái Phật.
Nam-mô Tinh Tú Phật.
Nam-mô Cao Sơn Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Bồ-đề Phân Hoa Thân Phật.
Nam-mô Năng Tu Hành Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Như Bảo Phật.
Nam-mô Cao Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Lai Phật.
Nam-mô Bảo Cao Phật.
Nam-mô A-súc Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðại Quang Minh Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Thanh Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Xưng Phật.
Nam-mô Bảo Chiếu Phật.
Nam-mô Ðắc Ðại Vô Úy Phật.
Nam-mô Bảo Thanh Phật.
Nam-mô Vô Biên Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Nguyệt Thanh Phật.
Nam-mô Vô Biên Xưng Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Thân Thắng Phật.
Nam-mô Kim Sắc Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Vương Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Phật.
Nam-mô Kim Sắc Tác Phật.
Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Kim Sắc Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Tiên Hành Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Ma-ni Quang Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Chí Ðại Thế Tinh Tấn Tu Hành Tất Cánh Phật.
Nam-mô Kiên Cố Trí Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Diệu Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Phật.
Nam-mô Thế Gian Ðăng Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Bảo Luân Phật.
Nam-mô Vô Cấu Trí Phật.
Nam-mô Thường Tịch Diệt Phật.
Nam-mô Vô Biên Bảo Hoa Quang Minh Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Phật.
Nam-mô Tập Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Bất Thoái Luân Bảo Trụ Thắng Phật.
Nam-mô Ðức Phổ Lô-xá-na Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Ðăng Phật.
Nam-mô Mê-lưu Phật.
Nam-mô Ðại Di-lưu Phật.
Nam-mô Tu-di Kiếp Phật.
Nam-mô Hương Diện Phật.
Nam-mô Thành Tựu Hương Phật.
Nam-mô Di-lưu Hương Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Pháp Thượng Phật.
Nam-mô Hương Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ðại Ma-ni Phật.
Nam-mô Hương Quang Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Ðăng Phật.
Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật.
Nam-mô Tập Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Tác Phật.
Nam-mô Ða Bảo Phật.
Nam-mô Sư Tử Hống Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật.
Nam-mô Kim Cang Hỷ Phật.
Nam-mô Hộ Nhất Thiết Phật.
Nam-mô Ly Chư Nghi Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Quyến Thuộc Phật.
Nam-mô Vô Ưu Phật.
Nam-mô Trụ Trì Tốc Lực Phật.
Nam-mô Diệu Hỷ Phật.
Nam-mô Tự Tại Tác Phật.
Nam-mô Vô Biên Thanh Phật.
Nam-mô Nhiên Ðăng Tác Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Nam-mô Trạch Thuyết Phật.
Nam-mô Trạch Thanh Phật.
Nam-mô Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật.
Nam-mô Hàng Phục Kim Cang Kiên Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Phật.
Nam-mô Kiên Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Kim Bảo Quang Phật.
Nam-mô Hy Hỷ Khoái Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Lượng Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Thệ Vương Phật.
Nam-mô Thánh Tự Tại Thủ Phật.
Nam-mô Bất Khả Thuyết Phân Biệt Phật.
Nam-mô Bất Không Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Thọ Ðề Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Quang Minh Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Gian Thác Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Thiện Căn Tạng Vương Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Thắng Phật.
Nam-mô Trí Công Ðức Thanh Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Thuyết Thanh Tịnh Tràng Phật.
Nam-mô Lưu Ly Tạng Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Phổ Công Ðức Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Công Ðức Bảo Trụ Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Thanh Tịnh Tâm Thắng Phật.
Nam-mô Kim Thượng Thắng Phật.
Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phấn Tấn Thắng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Ðiện Quang Tràng Phật.
Nam-mô Ðiện Quang Minh Cao Vương Phật.
Nam-mô Ða-la Vương Phật.
Nam-mô Diệu Thắng Phật.
Nam-mô Lôi Hư Không Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Phật.
Nam-mô Hiền Cao Tràng Vương Phật.
Nam-mô Trụ Trì Nhất Thiết Bảo Gian Thác Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Trang Nghiêm Trí Oai Ðức Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Ðại Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Phu Hoa Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Trí Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.
Nam-mô Ba Tâm Viêm Phật.
Nam-mô Sơn Công Ðức Tràng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Sơn Phật.
Nam-mô Tu-di Sơn Phật.
Nam-mô Công Ðức Sư Tử Tự Tại Phật.
Nam-mô Tịch Vương Phật.
Nam-mô Tịnh Vương Phật.
Nam-mô Xưng Sơn Phật.
Nam-mô Công Ðức Tu-di Thắng Phật.
Nam-mô Nhật Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Ly Hư Không Úy Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Phương Thành Phật.
Nam-mô Trụ Hải Diện Phật.
Nam-mô Bảo Quang Phật.
Nam-mô Vân Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Viêm Phật.
Nam-mô Sơn Công Ðức Phật.
Nam-mô Hoa Sinh Phật.
Nam-mô Ðại Bi Phật.
Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật.
Nam-mô Vô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Vương Ý Phật.
Nam-mô Vương Tuệ Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Phật.
Nam-mô Tâm Nghĩa Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Thắng Thiên Ý Phật.
Nam-mô Tốc Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Cao Oai Ðức Khứ Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Công Ðức Sơn Phật.
Nam-mô Bảo Thật Phật.
Nam-mô Công Ðức Hải Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Hoa Tạng Thắng Phật.
Nam-mô Thế Gian Nguyệt Phật.
Nam-mô Nhãn Nhật Phật.
Nam-mô Hương Quang Phật.
Nam-mô Ma-ni Tu-di Thắng Phật.
Nam-mô Càn-thát-bà Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Mạng Phật.
Nam-mô Ma-ni Tạng Vương Phật.
Nam-mô Sơn Oai Ðức Tuệ Phật.
Nam-mô Tịch Sắc Khứ Phật.
Nam-mô Diện Báo Phật.
Nam-mô Quảng Trí Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Hư Không Trùng Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Tướng Quang Minh Phật.
Nam-mô Hành Luân Tự Tại Phật.
Nam-mô Thân Tự Tại Phật.
Nam-mô Na-la-diên Hạnh Phật.
Nam-mô Hạnh Phật.
Nam-mô Tu-di Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Chuyển Luân Phật.
Nam-mô Sơn Vương Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam-mô Khoái Oai Ðức Phật.
Nam-mô Thọ Sơn Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Sơn Tạng Phật.
Nam-mô Thế Tự Tại Thân Phật.
Nam-mô Cảnh Quang Phật.
Nam-mô Thật Khởi Phật.
Nam-mô Tự Tại Thắng Phật.
Nam-mô Công Ðức Quang Phật.
Nam-mô Thiên Ðịa Oai Ðức Thắng Phật.
Nam-mô Thân Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Vương Phật.
Nam-mô Kiên Hống Ý Phật.
Nam-mô Cao Tràng Thắng Phật.
Nam-mô Tín Ý Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Hư Không Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Giới Cảnh Tượng Thắng Phật.
Nam-mô Chiếu Luân Quang Minh Phật.
Nam-mô Phương Sai Biệt Phật.
Nam-mô Trí Quang Minh Phật.
Nam-mô Ức Ý Phật.
Nam-mô Hư Không Nhiên Ðăng Phật.
Nam-mô Vô Bệnh Thắng Phật.
Nam-mô Trí Chiếu Phật.
Nam-mô Tuệ Minh Phật.
Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Tịch Thắng Phật.
Nam-mô Ðại Bi Vân Thắng Phật.
Nam-mô Lực Quang Minh Ý Phật.
Nam-mô Hiện Nhất Thiết Chúng Sinh Sắc Phật.
Nam-mô Quá Thắng Phật.
Nam-mô Tu Quang Minh Phật.
Nam-mô Ðàm-vô-kiệt Phật.
Nam-mô Phong Tật Hành Thắng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tràng Phật.
Nam-mô Diệu Cái Thắng Phật.
Nam-mô Tam Thế Cảnh Tượng Thắng Phật.
Nam-mô Cảnh Tượng Kiên Phật.
Nam-mô Cảnh Tượng Thắng Phật.
Nam-mô Kim Cang Thắng Phật.
Nam-mô Thân Kiên Trang Nghiêm Tu-di Thắng Phật.
Nam-mô Kim Tràng Vương Phật.
Nam-mô Thân Pháp Tuệ Phật.
Nam-mô Thân Pháp Tuệ Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Nhiên Ðăng Quang Minh Thắng Phật.
Nam-mô Quảng Trí Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Hành Thế Trí Ý Phật.
Nam-mô Pháp Ấn Ý Trí Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Tài Phật.
Nam-mô Bảo Tài Phật.
Nam-mô Phước Ðức Công Ðức Phật.
Nam-mô Chuyển Pháp Luân Thắng Phật.
Nam-mô Vân Vương Phật.
Nam-mô Nhẫn Nhục Ðăng Phật.
Nam-mô Thắng Oai Ðức Ý Phật.
Nam-mô Quang Minh Tốc Tịch Thanh Phật.
Nam-mô Ðại Nguyện Tốc Thắng Phật.
Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam-mô Trí Viêm Phật.
Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Bất Khả Thành Tựu Ý Phật.
Nam-mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Thanh Quang Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thanh Xuất Thanh Thắng Phật.
Nam-mô Tự Tại Công Ðức Phật.
Nam-mô Thành Tựu Tự Tại Ý Phật.
Nam-mô Phương Thiên Phật.
Nam-mô Bất Diện Xả Phật.
Nam-mô Chúng Sinh Tâm Phật.
Nam-mô Bình Ðẳng Thân Phật.
Nam-mô Thân Hành Thắng Phật.
Nam-mô Hành Thắng Phật.
Nam-mô Tự Tại Tánh Phật.
Nam-mô Sơn Vương Phật.
Nam-mô Trí Quang Phật.
Nam-mô Thiên Ức Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Tín Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Hương Tự Tại Phật.
Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam-mô An Ẩn Phật.
Nam-mô Năng Dữ Y Chỉ Phật.
Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật.
Nam-mô Kim Sắc Quang Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam-mô Năng Thánh Thành Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Công Ðức Thắng Tích Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Ma-ni Tích Vương Phật.
Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Thọ An Ẩn Phật.
Nam-mô Ẩm Cam Lồ Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Phật.
Nam-mô Bảo Cao Phật.
Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Ly Oán Phật.
Nam-mô Kim Sắc Quang Phật.
Nam-mô Bảo Tác Phật.
Nam-mô Vô Trần Thắng Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Vương Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Tâm Phật.
Nam-mô Cao Trụ Phật.
Nam-mô Hoa Vương Phật.
Nam-mô Trí Tác Phật.
Nam-mô Hải Trí Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Nhạo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ly Ám Phật.
􀂉

Xem (94)

Follow Thích Hạnh Luận:

Tăng sĩ Phật Giáo, Tỳ Kheo Bồ Tát Giới

Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác. (Nhân ngày BIỂU TÌNH 10/6 con xin chia sẽ một bài hát của Nhạc sĩ Lê Hựu Hà để ta có thể cảm nhận phần nào sự chịu đựng của người dân sống trong chế độ độc tài Đảng trị. Follow Thích Hạnh Luận: xin bấm vào [g+])