» » Bài Giảng Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 15 (18 – 21.5.2018)

Bài Giảng Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 15 (18 – 21.5.2018)

Xem (205)

Khai Thị (HT Thích Quảng Bình)

Thắng Man Phu Nhân 1 (TT Hoằng Khai)

Thắng Man Phu Nhân 2 (TT Hoằng Khai)

Hành Trì Phật Tri Kiến (ĐĐ Thích Hạnh Giới)

12 Nhân Duyên, Lý Duyên Khởi, Như Lai Tạng Phật Tính (ĐĐ Thích Hạnh Luận)

Ý Nghĩa Tam Bảo (ĐĐ Thích Hạnh Hòa)

Tâm ở đâu? (TT Thích Minh Định)

Ngũ Giới (TT Thích Minh Định)

Phật Pháp Vấn Đáp (Chư Giảng Sư)

Tải bài giảng theo link dưới đây:
http://phapam.vienduc.de/32KB_KhoaTuHoiPhatTu_2018_15/

Xem (205)

Follow Thích Hạnh Luận:

Tăng sĩ Phật Giáo, Tỳ Kheo Bồ Tát Giới

Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.