» » Thư Mời và Chương Trình Phật Đản (2642 – 2018)

Thư Mời và Chương Trình Phật Đản (2642 – 2018)

Xem (521)

PhatDan2018 (Klein)

Thong Bach Phat Dan 2642 Giao Hoi Au Chau

Tải Thông Bạch Phật Đản

ThuMoi_PhatDan2018_03ok-1-1
ThuMoi_PhatDan2018_03ok-2-2

Tải Thư Mời Phật Đản 2018

Xem (521)

Follow Thích Hạnh Luận:

Tăng sĩ Phật Giáo, Tỳ Kheo Bồ Tát Giới

Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.