» » Phiếu Ấn Tống Kinh Sách năm 2018

Phiếu Ấn Tống Kinh Sách năm 2018

Xem (152)

PhieuAnTongKinhSACH 6-2018 _NEU_

Tải xuống: Phiếu Ấn Tống Kinh Sách năm 2018

Xem (152)

Follow Thích Hạnh Luận:

Tăng sĩ Phật Giáo, Tỳ Kheo Bồ Tát Giới

Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác. (Nhân ngày BIỂU TÌNH 10/6 con xin chia sẽ một bài hát của Nhạc sĩ Lê Hựu Hà để ta có thể cảm nhận phần nào sự chịu đựng của người dân sống trong chế độ độc tài Đảng trị. Follow Thích Hạnh Luận: xin bấm vào [g+])