» » Hình ảnh Khóa Giáo Lý Thường Niên GĐPT Đức Quốc 2018

Hình ảnh Khóa Giáo Lý Thường Niên GĐPT Đức Quốc 2018

Xem (4765)

Lễ Bế mạc

Văn nghệ

Lễ Khai mạc

Oanh vũ Cúng dường Hoa Đăng

Lễ Thọ cấp

Xem (4765)