» » » KTHPPAC Kỳ thứ 30 (23.7 – 1.8.2018): Bản tin ngắn số 1

KTHPPAC Kỳ thứ 30 (23.7 – 1.8.2018): Bản tin ngắn số 1

Bản tiếng Việt
ban-tin-so-1-01
ban-tin-so-2-02

Bản tiếng Anh
First-announcement-01
First-announcement-02

Bản tiếng Pháp
Bulletin-information-01
Bulletin-information-02

4987 Tổng số lượt xem 101 lượt xem ngày hôm nay