» » Điện Thư Phân Ưu Giáo Sư Trần Quang Thuận vừa qua đời tại California, Hoa Kỳ

Điện Thư Phân Ưu Giáo Sư Trần Quang Thuận vừa qua đời tại California, Hoa Kỳ

Xem (184)

dien-thu-phan-uu-gh-au-chau-gia-dinh-gs-tran-quang-thuan-1

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
—oOo—
TRUY TÁN CÔNG ĐỨC
Cố Cư sĩ TÂM ĐỨC – TRẦN QUANG THUẬN

tran-quang-thuan

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch Hội Đồng Điều Hành đã hy hiến suốt đời phụng sự cho Dân Tộc, Đạo Pháp và Giáo Hội.
Sự hy hiến như Bồ tát hòa thân vào đời ngũ trược:
Đến Như Hạnh Nguyện Tùy Duyên
Đi Như Tâm Không Tự Tại
Nguyện cầu Chơn Linh siêu sanh Cực Lạc Quốc.

Santa Ana ngày 01 tháng 01 năm 2018
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ
Chủ Tịch
(Ấn ký)
Sa Môn Thích Tín Nghĩa

Xem (184)