Điện Thư Phân Ưu Giáo Sư Trần Quang Thuận vừa qua đời tại California, Hoa Kỳ
|

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH —oOo— TRUY TÁN CÔNG ĐỨC Cố … >>>