» » » Danh sách chư Tăng Ni An cư Kiết Đông 2018

Danh sách chư Tăng Ni An cư Kiết Đông 2018

Xem (226)

Kính Thông Báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Âu Châu:

Đây là danh sách sơ khởi Chư Tăng Ni về tham dự Khóa An Cư Kiết Đông của Giáo Hội Âu Châu từ 8/1 đến 18/1/2018 tại Chùa Khánh Anh (Evry – Pháp).

PHÁP (41)

Chùa Thiện Minh
HT Thích Tánh Thiệt
SC Thích Nữ Nhất Nguyên

Tịnh Xá Ngọc Điểm
HT Thích Giác Huệ
ĐĐ Thích Minh Hoàng

Chùa Quảng Đức
TT Thích Thông Trí
Tịnh hạnh nhân Nguyên Phẩm
Tịnh hạnh nhân Quảng Thành
Tịnh hạnh nhân Nguyên Bảo

Chùa Vạn Hạnh
TT Thích Nguyên Lộc

Chùa Khánh Anh
TT Thích Quảng Đạo
ĐĐ Thích Nhuận Hương
ĐĐ Thích Phước Hiền
NS Thích Nữ Diệu Trạm
SC Thích Nữ Tịnh Hiền
SC Thích Nữ Diệu Phước
SC Thích Nữ Diệu Thảo
SC Thích Nữ Thông Nguyệt
SC Thích Nữ Thông Nghĩa
SC Thích Nữ Hạnh Tiến
SC Thích Nữ Vạn Nghiêm
SC Thích Nữ Phước Bình
SC Thích Nữ Diệu Hòa
Tịnh hạnh nhân Diệu Lạc

Chùa Phật Quang
ĐĐ Thích Quảng Viên

Tùng Lâm Linh Sơn
TT Thích Trí Thuyên
SC Thích Nữ Giác Thiện
SDN Thích Nữ Chân Như
SDN Thích Nữ Chân Pháp
SDN Thích Nữ Chân Tuệ
SDN Thích Nữ Chân Tâm
Tịnh hạnh nhân Thanh Ý

Chùa Phổ Hiền
SB Thích Nữ Như Tuấn
SC Thích Nữ Như Quang
SC Thích Nữ Nhuận Lương

Niệm Phật Đường Linh Sơn
NS Thích Nữ Trí Anh

Phật Học Viện Linh Sơn
SC Thích Nữ Thanh Nghiêm
SC Thích Nữ Thanh Chân

Chùa Từ Quang
SC Thích Nữ Chân Mẫn

Chùa Tịnh Độ
SC Thích Nữ Huệ Thiện

Tịnh Thất Chân Tịnh
SC Thích Nữ Huệ Lạc

Tịnh Thất
SC Thích Nữ Trí Niệm

ĐỨC (27)

Chùa Viên Giác
HT Thích Như Điển
ĐĐ Thích Hạnh Thức
ĐĐ Thích Hạnh Bổn
SC Thích Nữ Hạnh Ngộ

Chùa Phổ Bảo
ĐĐ Thích Vạn Đức

Chùa Linh Thứu
NS Thích Nữ Huệ Châu
SC Thích Nữ Tuệ Nguyệt

Chùa Phật Huệ
TT Thích Từ Trí
ĐĐ Thích Trung Tịnh
Sa Di Thích Trung Kiến
SC Thích Nữ Như Huệ
SC Thích Nữ Minh Nguyện
SC Thích Nữ Tịnh Trang
ĐĐ Thích Thiện Hiếu
SC Thích Nữ Trung Hậu
TX Thích Nữ Trung Dung

Chùa Bảo Thành

NS Thích Nữ Minh Hiếu
SC Thích Nữ Đắc Nguyện

Chùa Hoa Nghiêm
TT Thích Giác Trí

Chùa Từ Ân
ĐĐ Thích Từ Nhơn

Chùa Phổ Đà
ĐĐ Thích Pháp Nhẩn

Tịnh Thất Viên Lạc
ĐĐ Thích Hạnh Giới
Sa Di Thích Thông Giáo

Niệm Phật Đường Tam Bảo
SC Thích Nữ Hạnh Trang

Tịnh Thất
SC Thích Nữ Thiện Châu
SDN Thích Nữ Thông Chánh
SDN Thích Nữ Huệ Thọ

THỤY SỸ (5)

Chùa Trí Thủ
TT Thích Quảng Hiền
ĐD Thích Tâm Nhật

Chùa Viên Minh
ĐĐ Thích Như Tú

Tịnh Thất Kim Sa
Ni Sư Thích Nữ Như Minh

Tịnh Thất
Sư Cô Thích Nữ Tịnh Hóa

ĐAN MẠCH (7)

Tịnh Thất
HT Thích Quảng Bình

Chùa Quảng Hương
ĐĐ Thích Như Tâm

Chùa Vạn Hạnh
ĐĐ Thích Pháp Quang
Sa Di Thích Nguyên Tuệ

Chùa Liễu Quán
ĐĐ Thích Pháp Trú

Chùa Quan Thế Âm
SC Thích Nữ Hạnh Khánh

Tịnh Thất
SC Thích Nữ Tuệ Âm

HÒA LAN (1)

Chùa Vạn Hạnh
TT Thích Minh Giác

THỤY ĐIỂN (7)

Chùa Trúc Lâm
TT Thích Tâm Huệ

Chùa Phật Quang
ĐĐ Thích Phước Thường
ĐĐ Thích Phước Nam
ĐĐ Thích Phước Điền
SC Thích Nữ Phước Hành
SDN Thích Nữ Phước Nguyện

Tịnh Thất
SC Thích Nữ Pháp Hỹ

NA UY (4)

Tam Bảo Tự
ĐĐ Thích Viên Tịnh

Chùa Đôn Hậu
ĐĐ Thích Viên Giác

Chùa Phước Huệ
ĐĐ Thích Vạn Tấn

Tịnh Thất
SC Thích Nữ Pháp Vân

ÁO (1)

Tam Pháp Tạng
ĐĐ Thích Viên Duy

VIỆT NAM (7)

Chùa Định Thành
ĐĐ Thích Trung Lâm
ĐĐ Thích Trung Đạt
ĐĐ Thích Chúc Hiếu
NS Thích Nữ Lệ Hoa
NS Thích Nữ Như Tín
NS Thích Nữ Như Thanh
NS Thích Nữ Trung Nguyên.

Tổng kết Tăng Ni chính thức 100
Tăng 40
Ni 44
Thức Xoa 1
Sa Di 3
Sa Di Ni 7
Tịnh Hạnh Nhân 5

Còn nhiều Chùa, Tu Viện, Tịnh Thất, Chư Tôn Đức chưa liên lạc được. Xin Chư Tôn Đức Tăng Ni hãy liên lạc về chùa Khánh Anh Evry gấp để cập nhật số lượng chư Tăng Ni đi tham dự An Cư Kiết Đông 2018 để Ban Tổ chức còn đủ thời gian lo liệu.

Kính chúc Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, phật sự viên thành.

Evry 25/12/2017
Tỳ Kheo Thích Quảng Đạo

Xem (226)