Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu: Tu Học và Hành Hương 2017 – Chùa Viên Giác

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu: Tu Học và Hành Hương 2017

Chương Trình Tu Học và Hành Hương năm 2017 của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu. Tại … Đọc tiếp Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu: Tu Học và Hành Hương 2017