Thông Tư: An Cư Kiết Đông (2560 – 2017)

Xem (35) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Kính … Đọc tiếp Thông Tư: An Cư Kiết Đông (2560 – 2017)