» » » Thơ Mừng Ngày Về Nguồn

Thơ Mừng Ngày Về Nguồn

Xem (113)

Hướng Về Xứ Lạnh
Kính dâng HT Bổn Đạt cùng Chư Tôn Đức về dự Lễ Hiệp Kỵ (Ngày Về Nguồn) lần thứ 10
Tại chùa Phổ Đà Sơn – Canada

Người đã an vui cõi Niết Bàn
Hay là hồi nhập chốn nhơn gian
Chúng con thành kính dâng hương nguyện
Tri ân thiết lễ Trở Về Nguồn

Hướng về xứ lạnh Canada
Sương giá trời đông phủ tuyết hoa
Thời tiết chẳng làm ngăn ngại bước
Á Âu một cội họp chung nhà

Đủ màu rực rỡ sắc hoàng y
Xen lẫn màu lam đẹp diệu kỳ
Phật tử bốn phương về phó hội
Phái đoàn các nước đủ Tăng Ni

Hiệp Kỵ ngày vui Hòa Hợp Tăng
Về Nguồn tổ chức trải mười năm
Thực thi bảy Pháp dày công hạnh
Truyền thống lâu đời Phật dạy răn

Lễ trao bình bát Phổ Đà Sơn
Lần thứ Mười nay thiết lễ đàn
Có đủ Kinh Sư, Ban Sám Tụng
Khói hương hòa quyện tỏa không gian

Điện đường trần thiết thật trang nghiêm
Chiêm bái từ dung chư Thượng Hiền
Di ảnh hãy còn lưu Pháp tướng
Sắc thân thị tịch đức nhuần triêm

Truy niệm bi hùng sử lược ôn
Chư Tổ, Tăng Thống… một cội nguồn
Truyền nối trải qua nhiều thế hệ
Vững ngôi Chánh Pháp được trường tồn

Cúng dường, Bố Tát, lễ Trai Tăng
Niềm vui hoan hỷ đẹp tình bằng
Chung bàn ngồi lại cùng trao đổi
Kinh nghiệm để cùng vượt khó khăn

Không phân Giáo phái, hệ Tông môn
Đoàn kết cùng nhau để bảo tồn
Phật Pháp truyền lưu không dứt mạch
Nguyện tròn Sứ mệnh Chúng Trung Tôn

Ba ngày nhanh chóng đã trôi qua
Thanh tịnh an vui nếp Lục Hòa
Xứ lạnh ấm lòng trong Chánh niệm
Luân phiên năm tới chẳng bao xa

Về Nguồn, Hiệp Kỵ, Lễ Thù Ân
Hoàn mãn trang nghiêm vạn bội phần
Kính chúc chư Tôn an Pháp thể
Pháp Luân thường chuyển, Đạo viên thành.

Chúc chư Tịnh tín, Thiện nữ nam
Nhiệt tình công quả phước vô vàn
Ngoại hộ Bồ Đề Tâm bất thối
Tam Đa tài lộc vạn an khang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô A Di Đà Phật
Darwin, miền Bắc nước Úc, 20/07/2016
Viên Huệ Dương Chiêu Anh

Niềm Thao Thức
Bài viết cho ngày Văn Hóa Giáo Hội

Thao thức niềm âu tự bấy nay,
Làm sao Phật Pháp được lâu dài ?
Một khi Trưởng Lão Tăng lui ẩn,
Giới trẻ xuất gia được mấy người ?

Minh Sư vắng bóng lắm tà sư,
Mượn Pháp Như Lai xưng Thượng Sư,
Dắt dẫn chúng sanh lầm lạc lối,
Thành phần dối mị phải khai trừ.

Đào tạo Tăng Ni sớm kế truyền,
Phải cần tuổi trẻ đủ cơ duyên,
Học tu Phật Pháp từ thơ ấu,
Có được chơn truyền Đạo mới nên.

Đi chùa toàn thấy những người già,
Con cái cùng theo với mẹ cha,
Đến lúc tuổi vào Trung, Đại học
Vì lo thi cử phải dần xa.

Trách nhiệm thành viên đội áo lam
Đứng hàng ngoại hộ phải nên làm
Siêng đưa con trẻ cùng theo bước
Thường đến chùa luôn học giỏi ngoan.

Biện pháp tuy là thật khó khăn,
Cần nên dạy trẻ lúc còn măng
Gia đình Phật Tử cho sanh hoạt
Đến lúc trưởng thành đủ thiện căn.

Trước tiên dạy trẻ Việt Nam ta
Văn hóa cần chuyên tiếng nước nhà
Ngoại ngữ hòa đồng nơi đất khách
Tương lai từng bước mới thăng hoa.

Quy y cho trẻ được hầu Thầy,
Mỗi dịp nghỉ hè phải tới đây,
Hành điệu học tu nhuần bái sám
Nghĩa kinh giáo lý tụng hằng ngày.

Cứ mỗi gia đình một đứa con
Cho vào học Đạo tuổi măng non
Thấm nhuần Chánh Pháp không tham luyến
Ý nguyện xuất gia sớm được tròn.

Hỷ xả thanh tu chí xuất trần
Sống vì giúp ích lợi tha nhân
Hạnh lành Bồ Tát nhuần Tâm Đạo
Trải rộng tâm từ sẽ dấn thân.

Nhưng cũng tùy duyên mỗi chúng sanh,
Nếu không hội đủ khó mong thành.
Đã gieo hạt giống vào tâm thức
Nhơn sẽ tròn nên quả phước lành.

Tan tác tình quê biệt cố hương
Ra đi vời vợi mấy năm trường
Bơ vơ xứ lạ người xa lạ
Mơ có mái chùa để tựa nương.

Phước lành cùng tử gặp duyên may
Thế giới tự do khắp đó đây
Nhiều bậc Cao Tăng trang Thánh Đức
Mở đường đi trước dẹp chông gai.

Cùng mang ánh sáng Đạo Từ Bi
Hương ngát Đàm Hoa mỗi bước đi
Hải ngoại dựng xây ngôi Chánh Pháp
Bốn mươi năm đó chí kiên trì.

Khai mở Đạo Tràng khóa Học Tu,
Truyền trao văn hóa Đạo thanh tu,
Gieo Duyên rộng khắp trên hoàn vũ
Bốn Châu liên kết họp chuyên tu.

Phật tử nương về Đạo Chánh Chơn
Được nhờ Giáo Hội giải nguồn cơn,
Khóa Tu tổ chức nhiều phương tiện
Mưa Pháp tươi mầm giống thiện nhơn.

Thấy đời hư giả tợ không hoa
Chuyển hóa vui nề nếp xuất gia
Giới trẻ quày soi về chánh niệm
Mở đường nhập Đạo chẳng còn xa.

Kế truyền mạng mạch bớt niềm âu
Bảo Tạng Như Lai mối Đạo mầu
Thạch trụ Tùng Lâm đàn hậu tấn
Xiển dương Chánh Pháp được dài lâu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Viên Huệ
26/07/2016

SUY GẪM
Điều ngự tử Tín Nghĩa

Sắp đến Về Nguồn thấm buồn vương,
Thưa dần bậc Thạch trụ Đống lương,
Các châu Giáo hội tuy hiệp lực,
Tứ chúng Tăng ni vẫn bình thường.
Như Huệ, Minh Tâm quy Cực lạc,
Trí Chơn, Hạnh Đạo, vãn Tây phương.
Mỗi năm vắng bóng thêm vài vị,
Có lẻ lâu dài tựa màng sương.

***

Màng sương phủ xuống hậu bối lo,
Tục diệm truyền đăng vẫn phủ bờ,
Quốc nội Tăng Ni tùy duyên dụng,
Quý châu Giáo hội vẫn hiệp lo.
Tre tàn măng mọc cầm tay lái,
Già đi trẻ đến giữ nếp nhà.
Đạo pháp có suy thì có thịnh,
Ai người tâm huyết gắng giữ cho. . . .

Mạnh đông Bính thân – Sept. 10th 2016
Điều ngự tử Tín Nghĩa

MỪNG VỀ NGUỒN 10 – HIỆP KỴ CHƯ VỊ TỔ SƯ
Tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 năm 2016

Kính dâng HT Bổn Đạt và Chư Tôn Thiền Đức
Núi Phổ Đà Tu Viện Gia Nả Đại
Lần thứ mười (10) hiệp kỵ Chư Tổ Sư
Ngày Về Nguồn Liên Châu hiệp tâm từ
Pháp Bất Thối Thế Tôn truyền thể hiện

Về Nguồn một (1) Canada khai tiến
Lắm gian nan bị đánh phá tơi bời
Với Đức Chúng quy tụ khắp muôn nơi
Đã vững tiến và tựu thành viên mãn

Chúng Phật Tử năm châu cùng tán thán
Nhưng ma quân vẫn ngầm phá không ngưng
Dùng truyền thông bôi bẩn mãi chẳng dừng
Quyết chia rẽ Tăng Già đừng Hòa Hiệp

Đệ tử Phật phải năng dùng tứ nhiếp
Thanh tịnh lòng để cảm hóa ma quân
Dẫn chúng sanh đường giác ngộ thấm nhuần
Hướng giải thoát là lối đi duy nhất

Hằng buông xả ít muốn sống chân thật
Biết đủ thôi cũng hạnh phúc lắm rồi
Hành khiêm nhẫn để trừ diệt “cái tôi”
Đền ân nghĩa xứng danh người con Phật

Duyên tùng sự kết hợp điều hay nhất
“Về Nguồn” tại Tu Viện Phổ Đà Sơn
Xây chánh điện rừng phong núi xanh rờn
Lễ đặt đá Chư Tôn cùng cầu nguyện

Hội Văn Hóa Giáo Dục cùng xúc tiến
Việc Hoằng Pháp cũng bàn thảo xiển dương
Để Liên Châu Phật sự thật tinh tường
Giúp sanh chúng thoát khỏi vòng khổ lụy

Ngày Về Nguồn khắp nơi đồng cổ súy
Mừng Chư Tăng Thanh Tịnh mãi Hợp Hòa
Cho Tứ Chúng thể hiện khúc hoan ca
Giữ bản thể Tăng Già luôn vững mạnh

Đường Giải thoát vẫn mãi là cứu cánh
Phận người tu Giác ngộ lý vô sanh
Giáo Pháp Phật hiểu rõ để thực hành
Mới đúng với bản hoài của Chư Phật

Từ Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, ngưỡng vọng về Phổ Đà Sơn Tu Viện, kính đãnh lễ Liệt Vị Tổ Sư và Chư Tôn Thiền Đức cũng như Kính Chúc Ngày Về Nguồn 10 Thành Công Viên Mãn. Ngày 8/10/2016
Thích Viên Thành (Hạnh Trung) Khể thủ

Xem (113)