» » Ca Ngợi Ba Thân Phật

Ca Ngợi Ba Thân Phật

Xem (128)

CA NGỢI BA THÂN PHẬT
CÁC HIỀN THÁNH TUYỂN
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32, Luận Tập Bộ Toàn; Kinh văn số 1678.
Pháp Hiền dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán.
Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt nhân mùa An Cư Kiết Hạ Phật Lịch 2551 tại Hannover, nhằm ngày mồng một tháng 7 năm Đinh Hợi 2007.
Tỳ Kheo Thích Hạnh Nhẫn góp phần hiệu đính xong lần thứ nhất vào ngày 6 tháng 9 năm 2016.

PHÁP THÂN

Con nay kính lễ Pháp Thân Phật
Trí Phổ Biến không dụ, khó suy
Đầy khắp pháp giới không ngăn ngại
Lắng trong tịch tịnh không gì sánh,
Tính chân thật chẳng có chẳng không,
Cũng không nhiều, ít lìa số lượng,
Vô tướng, bình đẳng như hư không,
Phúc lợi tự tha cũng như vậy.

BÁO THÂN

Con nay kính lễ Báo Thân Phật
Lắng trong an trụ Đại Mâu-Ni
Xót thương hóa độ chúng Bồ-tát
Trong hội như mặt trời chiếu sáng.
Tích tập công đức trong ba kỳ
Mới tròn đầy được đạo tịch tĩnh,
Dùng âm thanh lớn tuyên diệu pháp
Khiến cho khắp được quả bình đẳng.

HÓA THÂN

Con nay kính lễ Hóa Thân Phật
Dưới cây Bồ-đề thành Chánh giác,
Hoặc khởi biến hiện hoặc lặng yên
Hoặc lại đến hóa độ mười phương,
Hoặc chuyển Pháp Luân nơi Lộc Uyển,
Hoặc hiện sáng lớn như tụ lửa,
Báo khổ ba đường trọn được trừ
Ba cõi không sánh Đại Mâu-Ni.

HỒI HƯỚNG

Như vậy thân Phật trí vô lậu
Con thường tin hiểu, tịnh ba nghiệp,
Dùng tuệ vô lượng làm phúc lớn
Một lòng thương xót chư quần sinh.
Nay con tán thán ba thân Phật
Được bao công đức loại vô lậu,
Nguyện con sớm chứng Phật Bồ-Đề
Dẫn trọn chúng sinh về chánh đạo.

Phật Tử Thanh Phi sửa lại lỗi chính tả.

Xem (128)