» » » Chương Trình Tang Lễ

Chương Trình Tang Lễ

Xem (127)

Chương Trình Tang Lễ
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân tây Lan
Trưởng Môn Phái Chúc Thánh Hải Ngoại
Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa

Thứ sáu, 24/6/2016 (Nhằm ngày 20/5/Bính Thân)
05:30 Công Phu Khuya
07:30 Tảo thực
08:30 Họp ban tổ chức tang lễ
09:30 Luân phiên tụng niệm
10:00 Thiết trí Giác Linh Đường
12:00 Thọ trai
14:00 Khoá lễ Lương Hoàng Sám
17:00 Dược thực
19:30 Hoàn kinh Lương Hoàng Sám
22:30 Chỉ tịnh

Thứ Bảy ngày 25/6/2016 (nhằm ngày 21/5/ Bính Thân)
05:30 Công Phu Khuya
07:30 Tảo thực
09:00 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng ngọ
14:00 Lễ Cung An Chức Sự
15:00 Lễ Niệm hương bạch Phật-Tổ và Khai chung bản
16:00 Lễ Nhập Kim Quan
-Lễ Quải Chân Dung
-Lễ Thành Phục
18:00 Dược Thực
19:30 Luân phiên tụng niệm-hầu Kim Quan
20:00 Pháp Thoại
22:30 Chỉ tịnh.

Chủ Nhật ngày 26/6/2016 (nhằm ngày 22/5/ Bính Thân)
05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
08:30 Lễ viếng
09:30 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng Ngọ-Cung Tiến Giác Linh
12:00 Thọ Trai
14:00 Lễ Viếng-Luân phiên tụng niệm
16:00 Thí Thực
17:00 Dược thực
19:00 Khóa lễ Tịnh độ
20:00 Pháp Thoại
22:30 Chỉ tịnh

Thứ Hai 27/6/2016 ( nhằm ngày 23/5/Bính Thân )
05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
09:00 Lễ viếng
09:30 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng ngọ-Cung Tiến Giác Linh-Luân phiên tụng niệm
12:00 Thọ trai
14:00 Lễ viếng
16:00 Thí Thực
17:00 Dược thực
19:00 Khóa lễ tịnh độ
20:00 Pháp Thoại
22:30 Chỉ tịnh

Thứ Ba 28/6/2016 ( nhằm ngày 24/5/Bính Thân )
05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
08:00 Lễ viếng
11:00 Cúng ngọ-Cung Tiến Giác Linh
12:00 Thọ trai
14:00 Lễ Viếng
14:30 Luân phiên tụng niệm
16:00 Thí Thực
19:00 Khóa lễ Tịnh độ
20:00 Pháp Thoại
22:30 Chỉ tịnh

Thứ Tư ngày 29/6/2016 ( Nhằm ngày 25/5/Bính Thân )
05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
09:00 Lễ Truy Niệm của Giáo Hội Úc Châu
10:00 Lễ Truy Niệm của Giáo Hội Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada
11:00 Cúng Ngọ-Cung Tiến Sơ Thất Giác Linh
12:00 Thọ trai
14:00 Lễ thỉnh Giác Linh yết Phật, triều Tổ.
15:00 Pháp Thoại
17:00 Dược thực
16:00 Thí Thực
19:00 Tưởng niệm Ân Đức Tôn Sư
22:00 Chỉ tịnh.

Thứ Năm 30/6/16 ( nhằm ngày 26/5/Bính Thân )
05:00 Đại chúng vân tập
05:30 Công Phu Khuya
06:30 Tiến trà
07:00 Tảo thực
08:00 Lễ Truy Điệu – Lễ Tống Kim Quan – Lễ Trà Tỳ
(có chương trình riêng).
– Lễ An Vị Giác Linh tại Tổ đường chùa Pháp Hoa
– Lễ Cúng Dường Trai Tăng
– Môn Đồ Pháp Quyến cảm tạ đảnh lễ Chư Tôn.
– Hoàn mãn

Thành kính nguyện cầu
Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
Cao Đăng Phật Quốc

Xem (127)