» » » Chương Trình Tang Lễ

Chương Trình Tang Lễ

Mục Như Huệ | 0

Chương Trình Tang Lễ
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân tây Lan
Trưởng Môn Phái Chúc Thánh Hải Ngoại
Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa

Thứ sáu, 24/6/2016 (Nhằm ngày 20/5/Bính Thân)
05:30 Công Phu Khuya
07:30 Tảo thực
08:30 Họp ban tổ chức tang lễ
09:30 Luân phiên tụng niệm
10:00 Thiết trí Giác Linh Đường
12:00 Thọ trai
14:00 Khoá lễ Lương Hoàng Sám
17:00 Dược thực
19:30 Hoàn kinh Lương Hoàng Sám
22:30 Chỉ tịnh

Thứ Bảy ngày 25/6/2016 (nhằm ngày 21/5/ Bính Thân)
05:30 Công Phu Khuya
07:30 Tảo thực
09:00 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng ngọ
14:00 Lễ Cung An Chức Sự
15:00 Lễ Niệm hương bạch Phật-Tổ và Khai chung bản
16:00 Lễ Nhập Kim Quan
-Lễ Quải Chân Dung
-Lễ Thành Phục
18:00 Dược Thực
19:30 Luân phiên tụng niệm-hầu Kim Quan
20:00 Pháp Thoại
22:30 Chỉ tịnh.

Chủ Nhật ngày 26/6/2016 (nhằm ngày 22/5/ Bính Thân)
05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
08:30 Lễ viếng
09:30 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng Ngọ-Cung Tiến Giác Linh
12:00 Thọ Trai
14:00 Lễ Viếng-Luân phiên tụng niệm
16:00 Thí Thực
17:00 Dược thực
19:00 Khóa lễ Tịnh độ
20:00 Pháp Thoại
22:30 Chỉ tịnh

Thứ Hai 27/6/2016 ( nhằm ngày 23/5/Bính Thân )
05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
09:00 Lễ viếng
09:30 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng ngọ-Cung Tiến Giác Linh-Luân phiên tụng niệm
12:00 Thọ trai
14:00 Lễ viếng
16:00 Thí Thực
17:00 Dược thực
19:00 Khóa lễ tịnh độ
20:00 Pháp Thoại
22:30 Chỉ tịnh

Thứ Ba 28/6/2016 ( nhằm ngày 24/5/Bính Thân )
05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
08:00 Lễ viếng
11:00 Cúng ngọ-Cung Tiến Giác Linh
12:00 Thọ trai
14:00 Lễ Viếng
14:30 Luân phiên tụng niệm
16:00 Thí Thực
19:00 Khóa lễ Tịnh độ
20:00 Pháp Thoại
22:30 Chỉ tịnh

Thứ Tư ngày 29/6/2016 ( Nhằm ngày 25/5/Bính Thân )
05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
09:00 Lễ Truy Niệm của Giáo Hội Úc Châu
10:00 Lễ Truy Niệm của Giáo Hội Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada
11:00 Cúng Ngọ-Cung Tiến Sơ Thất Giác Linh
12:00 Thọ trai
14:00 Lễ thỉnh Giác Linh yết Phật, triều Tổ.
15:00 Pháp Thoại
17:00 Dược thực
16:00 Thí Thực
19:00 Tưởng niệm Ân Đức Tôn Sư
22:00 Chỉ tịnh.

Thứ Năm 30/6/16 ( nhằm ngày 26/5/Bính Thân )
05:00 Đại chúng vân tập
05:30 Công Phu Khuya
06:30 Tiến trà
07:00 Tảo thực
08:00 Lễ Truy Điệu – Lễ Tống Kim Quan – Lễ Trà Tỳ
(có chương trình riêng).
– Lễ An Vị Giác Linh tại Tổ đường chùa Pháp Hoa
– Lễ Cúng Dường Trai Tăng
– Môn Đồ Pháp Quyến cảm tạ đảnh lễ Chư Tôn.
– Hoàn mãn

Thành kính nguyện cầu
Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
Cao Đăng Phật Quốc

854 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay