» » » Ban Tổ Chức Tang Lễ

Ban Tổ Chức Tang Lễ

Xem (145)

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH NHƯ HUỆ (1934-2016)

Hội Đồng Chứng Minh:
Hòa Thượng Thích Chơn Điền (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Úc Châu)
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Như Tín (Việt Nam)
Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Âu Châu)
Hòa Thượng Thích Trí Tuệ (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Canada).

Trưởng Ban Tổ Chức:
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc.
Phó Trưởng Ban Tổ Chức:
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Hòa Thượng Thích Minh Hiếu
Thượng Tọa Thích Nhật Tân.

Phó Trưởng Ban Điều Hợp: TT Thích Tâm Phương

Phó Trưởng Ban Trách Nhiệm: ĐĐ Thích Viên Trí.

Ban Sám Chủ:
Hòa Thượng Thích Phước Thuận (Hoa Kỳ)
Hòa Thượng Thích Trường Sanh (Tân Tây Lan)
Thượng Tọa Thích Tâm Minh (Úc Châu).

Ban Chấp Lịnh:
Thượng Tọa Thích Bổn Điền
Thượng Tọa Thích Nguyên Trực.

Ban Kinh Sư:
A. Thượng Tọa Thích Thiện Hiền
Thượng Tọa Thích Như Định
Đại đức Thích Hạnh Tri
Đại đức Thích Hạnh Phẩm

B.Thượng tọa Thích Nhuận An
Thượng tọa Thích Phổ Hương
Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn
Đại Đức Thích Đạo Hiển

Ban Kinh Cổ:
Đại Đức Thích Chơn Đạt
Đạo hữu Ngọc Giang, Đạo hữu Đồng Thanh

Ban Công Văn:
TT Thích Nhuận An
TT Thích Phổ Hương
TT Thích Nhuận Chơn

Ban Điều Hợp và Xướng Ngôn:
HT Thích Thông Hải
TT Thích Nhật Tân
TT Thích Nguyên Trực
TT Thích Thiện Hiền
TT Thích Nguyên Tạng (Anh Ngữ).

Ban Tiếp Lễ:
Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc
Và Phật tử chùa Pháp Hoa

Ban Thư ký Hành Chánh:
TT Thích Nguyên Tạng
TT Thích Giác Tín
TT Thích Đạo Thông
ĐĐ Thích Phổ Huân
ĐĐ Thích Viên Thành.

Ban Tài Chánh Thủ Quỹ:
ĐĐ Thích Viên Trí
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc
Sư Cô Thích Nữ Thảo Liên
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên
Đạo Hữu Diệu Hòa
Đạo hữu Lý Tố Lang
Đạo hữu Ngọc Mỹ

Ban Tư Liệu Kỷ Yếu:
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Như Điển
TT Thích Nhật Tân
TT Thích Nguyên Tạng
ĐĐ Thích Viên Trí
ĐĐ Thích Viên Tịnh
Sư Cô Thích Nữ Giác Anh.

Ban Cung Đón Chư Tôn Đức tại Phi Trường:
TT Thích Đạo Thông
ĐĐ Thích Viên Tịnh
ĐĐ Thích Thông Hiếu
NS Thích Nữ Chân Kim
SC Thích Nữ Nguyên Khai
Đh Thiện Châu, Đh Giác Định, Đh Tiến, Đh Thiện Lưu, Đh Ngọc Chấn, Hạnh Trung, Lê Ngọc Tú, Lê Quang Dũng.

Ban Trang trí Xe tang và Trần thiết Tang Lễ:
ĐĐ Thích Viên Tịnh
ĐĐ Thích Thông Tuệ
NS Thích Nữ Huệ Khiết
Đh Quảng Pháp Đăng
ĐH Trúc Lâm, Đh.Thiện Quý,

Ban Cung Nghinh:
Tổng Vụ Nghi Lễ (Phụ Trách cắt cử)
TT Thích Thiện Hiền
ĐĐ Thích Hạnh Tri
ĐĐ Thích Chơn Đạt
ĐĐ Thích Hạnh Phát
ĐĐ Thích Hạnh Phước

Ban Hầu Kim Quan:
TT Thích Phổ Hương (Trưởng Ban)
ĐĐ Thích Hạnh Phẩm
ĐĐ Thích Viên Thành
ĐĐ Thích Hạnh Phát
ĐĐ Thích Hạnh Phước
ĐĐ Thích Giác Pháp
ĐĐ Thích Thông Tuệ
Và các Huynh Trưởng Đoàn Sinh GĐPT tại địa phương.

Ban Tiếp Tân Chư Tôn Đức Tăng Ni:
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Minh Hiếu
Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Ni Sư Thích Nữ Chân Kim.

Ban Phiên Dịch- Thông Dịch:
TT Thích Nguyên Tạng
Đh.Ben Nguyễn.
Đh. Steve Nguyên Thiện Bảo

Ban Hương Đăng và Chung Cổ
ĐĐ Thích Thông Hiếu
ĐĐ Thích Hạnh Phát
SC Đạo Hương
SC Thành Liên
ĐH Tất Vinh, Thiện Lạc, Ngọc Mỹ

Ban Trai Soạn
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
Ni Sư Thích Nữ Như Như
Ni Sư Thích Nữ An Hiếu
Ni Sư Thích Nữ Đồng Liễu
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên
Sư Cô Thích Nữ Viên Thường
Sư Cô Thích Nữ Chúc Học
Sư Cô Thích Nữ Diệu Tuyết
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Hiếu
Và Phật Tử Chùa Pháp Hoa- Chùa Quan Âm- và các Chùa liên bang.

Ban Hành Đường:
Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Sư Cô Thích Nữ Đạo Hương
Sư Cô Thích Nữ Chúc Học
Sư Cô Thích Nữ Nhật Liên
Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Thế
Và các Phật Tử tham dự Tang Lễ công quả.

Ban Thị Giả:
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu
Sư Cô Thích Nữ Thành Liên
Sư Cô Thích Nữ Phổ Huệ
Sư Cô Thích Nữ Thông Từ
Sư Cô Thích Nữ Viên Dung.

Ban Tiếp Tân Cộng Đồng Hội Đoàn
ĐH Nguyễn Thái Minh
ĐH Hà Thị Phương Ngôn.

Ban Cư Trú:
Đh Hải Hạnh, Đh Ngọc Mỹ, Đh Nguyên Hảo, ĐH Hạnh Trung

Ban Quay Phim Chụp Hình:
TT Tâm Hải, Đh Thiện Hưng, Đh Hoàng Lan, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh Jordan Lê, ĐH Cường Hoa.

Ban Âm Thanh Ánh sáng:
Đh. Thiện Anh

Ban Trật Tự:
HTr. Thiện Chơn, HTr.Thiện Lạc và Phật Tử Chùa Pháp Hoa.

Ban Y Tế:
BS Nguyễn Bảo Toàn
BS Lê Công Phước

Ban Vệ Sinh:
Đh. Nguyễn Thị Ngọc Dung, và GĐPT Pháp Hoa.

Xem (145)