» » » Phương Pháp Cúng Hương

Phương Pháp Cúng Hương

Mục Kinh Luận khác | 0

Phật Giáo Tiểu Bách Khoa 30 (Tr.42_Tr.48)

PHƯƠNG PHÁP CÚNG HƯƠNG

Việt dịch: HUYỀN THANH

Nội dung và phương pháp Cúng Hương đều là điều mà các Kinh Luận đã ghi chép có nhiều loại, phần bên dưới tham chiếu Nghi Quỹ do các Kinh Luận ghi chép, chỉnh sửa cho phù hợp rồi đưa ra Pháp cúng hương

Y theo phương pháp cúng hương ấy, như Pháp cúng dường hay khiến cho người cúng hương như thật, gặt hái được lợi ích của việc cúng hương

_Thanh tịnh thân tâm:

Trước khi cúng hương, đầu tiên nên rửa tay, súc miệng, nghi quan đoan chính, thân tâm vắng lặng, an định

_Cúng Phật:

Ở trước mặt nơi phụng dưỡng Tượng Phật, Bồ Tát, Bản Tôn, bậc Thánh… cung kính chắp tay, trong mắt quán sát Phật, Bồ Tát, Quang Minh Thánh Tượng. Suy nghĩ Công Đức cao tột của Đức Phật Đà với tất cả Thánh Chúng, một lòng thành kính cúng dường, được như đồng với một dạng hiện ngay trước mắt của Phật, Bồ Tát.

_Trì tụng Thiêu Hương Chân Ngôn:

Tiếp theo, chúng ta cầm hương để cúng dường lên, đốt hương, cầm giữ trước ngực.

Lúc này có thể trì tụng Kim Cương Hương Bồ Tát Chân Ngôn:

OṂ_ SARVA-TATHĀGATA DHŪPA PŪJĀ-MEGHA-SAMUDRA- SPHARAṆA-SAMAYE HŪṂ

(Quy mệnh, tất cả Như Lai, hương đốt, biển mây cúng dường, khắp đều bình đẳng, hay mãn nguyện)

Lúc này, chúng ta cầu nguyện hương đã cúng dường, hóa làm vô lượng đám mây hương rộng lớn, xông ướp khắp Pháp Giới, bên trên khiến cho mười phương chư Phật vui vẻ, bên dưới hay giác ngộ tất cả hữu tình.

_Quy mệnh chư Phật:

Nếu như có người đặc biệt cúng dường Phật, Bồ Tát, Bản Tôn… thì lúc ấy có thể đặc biệt trì niệm: “Một lòng phụng thỉnh: “Nam mô…. Phật” như:

Một lòng phụng thỉnh: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Một lòng phụng thỉnh: Nam mô A Di Đà Phật

Một lòng phụng thỉnh: Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Hành Giả có thể tùy theo năng lực của chính mình, vận Tâm quán tưởng: “Một lòng phụng thỉnh các Thánh Chúng phóng ra ánh sáng rộng lớn đi đến ngay trước mắt, tiếp nhận sự cúng dường của chúng con và vui vẻ nhận dùng”

_Kệ: niệm cúng hương

Sau khi quy y chư Phật, tiếp theo chúng ta cần thiết niệm bài Kệ Cúng Hương, quán tưởng cầu nguyện: “Dùng hương này cúng dường mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng ở trong vô biên Thế Giới, đều hay xông ướp khắp tất cả chúng sinh, cùng nhau thành chứng Vô Thượng Viên Mãn Bồ Đề”

“Nguyện mây hương hoa này

Tràn khắp cõi mười phương

Cúng dường tất cả Phật

Tôn Pháp, các Thánh Chúng

Trong vô biên cõi Phật

Nhận dùng làm Phật Sự

Xông khắp các chúng sinh

Đều đồng chứng Bồ Đề”

Tiếp theo, chúng ta quán tưởng: “Chư Phật Bồ Tát, Thánh Chúng mười phương vui vẻ tiếp nhận sự cúng dường, tất cả hữu tình đều an trụ ở cảnh giới An Lạc. Sau đó Hoan Hỷ Địa Cúng Hương đem hương để ở trong lò hương.

_Cung kính lễ Phật:

Sau khi buông hương, tiếp theo chúng ta nên cung kính lễ Phật “Chúng con một lòng cung kính đỉnh lễ Đức Phật Đà” (3 lạy)

Như sức quán tưởng ở ngay trước mặt Đức Phật, Bồ Tát như thật và một lòng suy nghĩ cầu nguyện

“Người lễ, nơi lễ: Tính vắng lặng

Cảm ứng, Đạo giao khó nghĩ bàn

Con, Đạo Trường này như lưới ngọc

Thân con, ảnh hiện trước Như Lai”

Chúng ta suy nghĩ “Ta là người lễ với Bậc Thánh là nơi lễ, đều là Tự Tính vốn rỗng lặng, bởi thế hay rộng sinh “Phật, người, ta”. Ta, người, Phật cảm ứng Đạo giao chẳng thể nghĩ bàn. Đạo Trường của chúng ta uyển chuyển như viên ngọc Ma Ni của Trời Đế Thích hay tùy theo màu sắc bên ngoài, hiện bóng ảnh bên trong viên ngọc đó. Nhân đây, tất cả Như Lai đều hay hiện bóng ảnh ngay trong Tâm của chúng ta

_Hồi hướng cầu Nguyện:

Cuối cùng, chúng ta chắp tay lại, một lòng Hồi Hướng, cầu Nguyện, mọi Nguyện tự nhiên thành tựu.

Khi Hồi Hướng, chúng ta có thể niệm Kệ Tụng bên dưới:

“Nguyện đem Công Đức này

Cùng với khắp tất cả

Chúng con và chúng sinh

Đều cùng thành Phật Đạo”

Nếu như có người đặc biệt Hồi Hướng, cầu Nguyện thì có thể y theo phương thức trình bày bên dưới để Hồi Hướng, cầu Nguyện:

Tiên Tổ, Oán Thân cầu nguyện:

“Nguyện đem Công Đức này

Đệ Tử xin hồi hướng

Đến Tiên Tổ nhiều đời

Oán Thân với Trái Chủ

Lìa khổ được an vui”

người nhà, quyến thuộc cầu nguyện:

“Nguyện đem Công Đức này

Đệ Tử xin hồi hướng

Cả nhà với quyến thuộc

Được an khang, cát tường”

người sinh bệnh, cầu nguyện:

“Nguyện đem Công Đức này

Hồi hướng cho người bệnh (họ tên là…)

Mau chóng mạnh khỏe lại”

người Vãng Sinh, cầu nguyện:

“Nguyện đem Công Đức này

Hồi hướng cho người tên (…)

Vãnh sinh về Tịnh Thổ

Lìa khổ được an vui”

sự nghiệp, cầu nguyện:

“Nguyện đem Công Đức này

Hồi hướng cho việc đời (…)

Sự nghiệp Thế, Xuất Thế

Hết thảy đều thành tựu”

Học Nghiệp, cầu nguyện;

“Nguyện đem Công Đức này

Hồi hướng cho nghiệp học (…)

Sớm khai mở Trí Tuệ

Nghiệp học hành tinh tiếṅ

đất xấu có tai chướng, cầu nguyện:

“Nguyện đem Công Đức này

Hồi hướng đến khoảng đất (….)

Bị tai chướng, hung xấu

Được bình yên, cát tường

Hữu tình được an vui

Được đi vào Phật Đạo”

Pháp cúng hương bên trên, có thể dùng làm Nghi Quỹ khi dâng hương, lễ Phật để tu trì, thông qua mỗi ngày khi cúng dường thì chân thành cầu nguyện, chẳng những có thể viên mãn Tâm Nguyện đã nguyện cầu, riêng theo phương diện khác hay dùng điều này, về sau thể ngộ được ý bao hàm tầng lớp sâu xa của hương, đạt được cảnh giới giải thoát.

_Hết_

1600 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay