» » » Bài Kệ Cúng Dường Nước

Bài Kệ Cúng Dường Nước

Mục Kinh Luận khác | 0

BÀI KỆ CÚNG DƯỜNG NƯỚC
Biên soạn: HUYỀN THANH

Mỗi buổi sáng, rót nước vào chén cúng trên bàn thờ từ trái sang phải, rồi niệm bài Kệ cúng nước là:

bai-ke-cung-nuocHŪṂ! Hỡi các Thánh Chúng trong Hải Hội của Đức ThếTôn
Xin hãy thọ nhận nước Cam Lộ có đủ tám Công Đức
Lắng trong, trong mát, ngon ngọt, nhẹ nhàng
Thấm nhuận, an hòa, trừ đói khát, tăng trưởng căn lành
Do chúng con trong sạch kính dâng
Nguyện cho chúng con với tất cả hữu tình
Tịnh trừ được hết thảy các nghiệp chướng
Sớm viên mãn được các Phước Đức
Mau chóng thoát khỏi sự luân hồi
Thực chứng được sự an tịnh thù thắng.”

Sau đó, khi dâng cúng nước thì đọc Thần Chú này 3 lần, hoặc 21 lần:
OṂ_ SARVA TATHĀGATA SAPARIVĀRA ARGHAṂ PRATĪCCHA PŪJA-MEGHA-SAMUDRA SPHARAṆA SAMAYA ĀḤ HŪṂ

Chiều tối thì đổ nước, rửa chén cúng rồi úp các chén theo thứ tự của bàn thờ.

Do Công Đức cúng dường nước Cam Lộ nên chúng ta có thể nhanh chóng dứt trừ được các chướng nạn, tịnh hóa được Tâm Thức, viên mãn mọi căn lành, mau chóng thực chứng được sự an lạc tối thượng.

1592 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay