» » » Bộ Tỳ Đàm (14T89-102)

Bộ Tỳ Đàm (14T89-102)

Xem (139)

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)

T89 Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc (1536-1540) (1-20)

T90 Luận Chứng Sự Phần A Tỳ Đàm (1541-1544) (1-12)

T91 Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa (1545) (1-50)

T92 Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa (1545) (51-100)

T93 Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa (1545) (101-150)

T94 Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa (1545) (151-200)

T95 Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa (1546) (1-40)

T96 Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa (1546) (41-60)

T97 Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm (1548) (1-30)

T98 Luận A Tỳ Đàm Tâm (1550) (1-4)

T99 Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá (1558) (1-30)

T100 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận (1559) (13-22)

T101 Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý (1562) (31-80)

T102 Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông (1563) (1-40)

Xem (139)