» » » Bộ Thích Kinh Luận (6T83-88)

Bộ Thích Kinh Luận (6T83-88)

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)

T83 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải (1505-1509) (Thượng, Hạ)

T84 Luận Đại Trí Độ (1509) (26-60)

T85 Luận Đại Trí Độ (1509) (61-95)

T86 Luận Đại Trí Độ (1509-1519) (96-100)

T87 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Ưu Bà Đề Xá (1519-1524) (Thượng, Hạ)

T88 Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh (1525-1535) (1-9)

1242 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay