» » » Bộ Niết Bàn (3T47-49)

Bộ Niết Bàn (3T47-49)

Xem (124)

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)

Bo-Niet-Ban-47
Bo-Niet-Ban-48
Bo-Niet-Ban-49

Xem (124)