» » » Bộ Luật (12T71-82)

Bộ Luật (12T71-82)

Xem (204)

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)

T71 Luật Di Sa Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần (1421-1425) (1-10)

T72 Luật Ma Ha Tăng Kỳ (1425-1428) (11-40)

T73 Luật Tứ Phần (1428) (P1-P3)

T74 Luật Tứ Phần (1428-1434) (P4)

T75 Luật Thập Tụng (1435) (1-40)

T76 Luật Thập Tụng (1435) (41-61)

T77 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da (1442) (1-50)

T78 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da (1443-1447) (1-20)

T79 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự ((1448-1451) (1-18)

T80 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự (1451-1458) (17-40)

T81 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tụng (1459-1464) (Thượng, Trung, Hạ)

T82 Kinh Xá Lợi Phất Vấn (1465-1504)

Xem (204)