» » » Bộ Kinh Sớ (28T115-142)

Bộ Kinh Sớ (28T115-142)

Xem (181)

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)

T115 Chú Kinh Nhân Bản Dục Sanh (1693-1704)

T116 Kinh Sớ Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã (1705-1709) (1-5)

T117 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán (1710-1716) (Thượng, Trung, Hạ)

T118 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Nghĩa (1716-1717) (5-20)

T119 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (1718-1719) (1-20)

T120 Pháp Hoa Văn Cú Ký (1719-1721) (6-10)

T121 Pháp Hoa Nghĩa Sớ (1721-1723) (5-12)

T122 Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (1723-1730) (11-20)

T123 Hoa Nghiêm Du Ý (1731-1733)

T124 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký (1733-1734) (9-20)

T125 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ (1735) (1-30)

T126 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ (1735) (31-60)

T127 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao (1736) (1-33)

T128 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao (1736) (34-66)

T129 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao (1736-1739) (67-90)

T130 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận (1739-1743) (11-40)

T131 Thắng Man Bảo Quật (1744-1753) (1-6)

T132 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Nghĩa Sớ (1754-1763) (Thượng, Trung, Hạ)

T133 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải (1763-1764) (41-71)

T134 Đại Bát Niết Bàn Kinh Nghĩa Ký (1764) (4-10)

T135 Đại Bát Niết Bàn Kinh Huyền Nghĩa (1765-1769) (Thượng, Trung, Hạ)

T136 Bản Nguyện Dược Sư Kinh Cổ Tích (1770-1776) (Thượng, Trung, Hạ)

T137 Duy Ma Kinh Huyền Sử (1777-1779) (1-6)

T138 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký (1779-1782) (6-10)

T139 Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa (1783-1788)

T140 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ (1788-1794) (4-6)

T141 Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh Lược Sớ (1795-1797) (1-4)

T142 Kim Cang Đảnh Kinh Đại Du Già Bí Mật Tâm Địa Pháp Môn Nghĩa Quyết (1798-1803)

Xem (181)