» » » Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh

Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh

Xem (426)

15153170119_388ae8c710_z
Xem tiếp nội dung Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh!

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tên Phạn là Mañjuśrī, hay Maṃjuśrī; dịch âm là: Văn Thù Thi Lợi, Mạn Thù Thất Lợi; dịch ý là Diệu Cát Tường, Diệu Đức. Lại có tên là Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân, Nhu Đồng Văn Thù Bồ Tát, Nhi Văn Thù Bồ Tát, Diệu Thủ, Phổ Thủ, Nhu Thủ, Kính Thủ….

Bồ Tát này cùng với Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội với Kinh Điển thuộc hệ Bát Nhã có quan hệ thâm sâu.

__Hoặc có thuyết nói Ngài là nhân vật lịch sử, như Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn ghi chép: “Văn Thù Bồ Tát là con của một vị Bà La Môn Phạn Đức ở thôn làng Đa La trong nước Xá Vệ tại Ấn Độ, khi Ngài sinh ra từ hông bên phải của mẹ thì nhà cửa hóa như hoa sen, thân màu vàng tía. Mới sinh ra đã có thể nói chuyện, sau này đến chỗ của các Tiên Nhân cầu Pháp xuất gia. Do không có người nào ứng đối lại, cho nên đến chỗ của Đức Phật, xuất gia học Đạo”

Hoặc có thuyết nói Ngài là Phật đã thành, như Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, quyển Hạ ghi nhận: “Ở kiếp quá khứ rất lâu xa, có Đức Long Chủng Thượng Như Lai (Nāgagotrodara-tathāgata) thành Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác tại Thế Giới Bình Đẳng ở phương Nam. Đức Phật ấy nay tức là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử

Hoặc có thuyết nói Ngài là vị Phật đương lai, như Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật Thổ Nghiêm Tịnh, quyển Hạ nói rằng: “Vị Bồ Tát này từ na do tha a tăng kỳ kiếp đến nay, đã phát mười tám loại Đại Nguyện nghiêm tịnh quốc thổ, đương lai sẽ thành Phật hiệu là Phổ Hiện Như Lai

Hoặc có thuyết nói vị Bồ Tát này giáo hóa tại Thế Giới thuộc phương khác, như Tân dịch Hoa Nghiêm Kinh, quyển 12, phẩm Như Lai Danh Hiệu ghi chép: “Đi về phương Đông trải qua số Thế Giới nhiều như hạt bụi nhỏ của mười cõi nước Phật, có Thế Giới Kim Sắc (Survaṇa-rūpa), Đức Phật hiệu là bất Động Trí (Acala-jñāna) có một vị Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi (Mañjuśrī)….”

_Tại Ấn Độ với Tây Vực… ghi chép rất ít về tín ngưỡng Văn Thù. Ở Trung Quốc từ đời Đông Tấn thì tín ngưỡng Văn Thù dần dần được thịnh hành rồi lan truyền sang các nước Tây Tạng, Mông Cổ, Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam…

_Hoa Nghiêm Tông căn cứ vào Cựu Dịch Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Bồ Tát Trú Xứ ghi chép: “Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trụ ở núi thanh Lương ở phương Đông Bắc” rồi dùng chùa Thanh Lương trên núi Ngũ Đài ở Sơn Tây làm Đạo Trường của Văn Thù

_Trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni ghi nhận Đức Thích Tôn đã từng dự đoán là: “Sau khi Ta diệt độ, ở phương Đông Bắc của cõi Thiệm Bộ Châu (Jambu-dvīpa) này có nước tên là Chấn Na (Cina), trong nước ấy có ngọn núi hiệu là Ngũ Đỉnh, Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử du hành đến cư ngụ trong chỗ ấy, vì chúng sinh nói Pháp”

Dựa vào đây, Phật Giáo Trung Quốc nhận định núi Ngũ Đỉnh ở nước Chấn Na tức là núi Ngũ Đài (lại gọi là núi Thanh Lương) ở Trung Quốc. Từ đấy lưu truyền thành ngọn núi đại biểu của Bồ Tát Văn Thù

_Trong Phật Giáo Đại Thừa: Văn Thù Sư Lợi cùng với Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra) là hai vị hầu cận hai bên phải trái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuṇi) nên người đời xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Do Văn Thù Sư Lợi là Thượng Thủ (Pramukha) trong hết thảy Bồ Tát Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phụ giúp Đức Thích Tôn hoằng Pháp. Nhân đây được xưng là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử (Mañjuśrī-dharma-rāja-putra)

Y theo Kinh Điển Đại Thừa ghi chép thì ngay trong hết thảy Đại Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát chẳng những tượng trưng cho Đại Trí trong bốn vị Đại Bồ Tát mà đã từng là bậc Thầy của 7 vị Phật đời quá khứ. Trí Tuệ sắc bén ấy được ví dụ như là người mẹ của chư Phật thành Đạo trong ba đời, nhân đấy có Tôn Hiệu là Nhất Thiết Giác Mẫu Diệu Cát Tường. Lại nữa, y theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đã ghi chép thì ngay tại đời quá khứ lâu xa Ngài đã sớm thành Phật, hiệu là Long Chủng Thượng Như Lai (Nāgagotrodara-tathāgata). Sở dĩ Ngài hiện làm một trong hai vị Đại Hiếp Thị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng qua chỉ là một loại Đại Quyền Thị Hiện của sự Từ Bi hóa độ

Ngoài việc là Thầy của chư Phật đời quá khứ, Văn Thù Bồ Tát từng có ân nghĩa dạy bảo cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh Phóng Bát ghi chép là: “Đức Phật bảo các Bồ Tát, A La Hán rằng: (lược đoạn giữa). Nay Ta được thành Phật, có 32 Tướng, 80 tùy hình tốt đẹp, Uy Thần tôn quý, độ thoát tất cả chúng sinh trong mười phương đều là ân của Văn Thù Sư Lợi vốn là bậc Thấy của Ta. Trước đây vô ương số chư Phật đời quá khứ đều là Đệ Tử của Văn Thù Sư Lợi, bậc đương lai cũng là nơi do Uy Thần Ân Lực của Ngài đã đem đến. Ví như Thế Gian con trẻ phải có cha mẹ thời Văn Thù tức là bậc cha mẹ trong Phật Đạo vậy”

_Trong Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán thì Bồ Tát Văn Thù được xưng là Tam Thế Giác Mẫu Diệu Cát Tường cùng với Phổ Hiền Bồ Tát (Samantabhadra) là hai vị hầu cận hai bên phải trái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuṇi).

Người đời xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Trong đó Văn Thù Bồ Tát (Mañjuśrī) đại biểu cho Trí Đức, Tuệ Đức, Chứng Đức của tất cả chư Phật và Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra) đại biểu cho Lý Đức, Định Đức, Hạnh Đức của tất cả chư Phật. Cả hai vị này đều biểu hiện cho Lý Trí, Định Tuệ, Hạnh Chứng đã hoàn toàn viên mãn của Đức Phật.

_Trong Kinh Hoa Nghiêm (Avataṃsaka-sūtra) bày rõ tất cả Phật Pháp quy về Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathāgata) với hai vị Đại Sĩ Phổ Hiền (Samantabhadra), Văn Thù (Mañjuśrī). Ba vị này được xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh, trong đó Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu cho Bản Thể Hạnh Đức của tất cả Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát đại biểu cho Chứng Đức của tất cả Bồ Tát.

Nay trong sự phát triển của Phật Giáo Việt Nam, với tinh thần tham cứu cầu học nên tôi đã cố gắng phiên dịch một số Kinh Quỹ liên quan đến Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nhằm có thể trợ giúp phần nào cho những người tìm hiểu nghĩa thú tu hành của pháp Văn Thù.

Điều không thể tránh khỏi là các bản dịch này còn nhiều sự thiếu sót. Ngưỡng mong chư vị Cao Tăng Đại Đức, các Bậc Long Tượng của Mật Giáo hãy rũ lòng Từ Bi giúp cho bản ghi chép này được hoàn hảo hơn

Hết thảy Công Đức có được trong tập ghi chép này, con xin hồi hướng đến Hương Linh của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan), Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là hai bậc ân nhân đầu tiên của con

Con xin chân thành hồi hướng mọi Công Đức có được đến các Thầy Thích Quảng Trí, Thích Pháp Quang là các bậc Thầy luôn theo dõi và khuyến tấn con tìm hiểu Phật Pháp cho chính đúng.

Tôi xin chân thành cám ơn em Mật Trí (Tống Phước Khải) đã sưu tập một số tư liệu kèm 2 bài phiên dịch “Nghi thức Thiền Văn Thù” hỗ trợ cho phần soạn dịch này.

Tôi xin chân thành cám ơn nhóm Phật Tử của Đạo Tràng Phổ Độ đã hỗ trợ phần vật chất cho tôi trong thời gian soạn dịch bản ghi chép này

Tôi cũng xin cám ơn người bạn đường Ngọc Hiếu (Vũ Thị Thanh Hà) đã và luôn cam chịu mọi sự khó khăn trong cuộc sống để hỗ trợ cho tôi an tâm tìm hiểu Giáo Pháp Giải Thoát của Đấng Phật Đà.

Nguyện xin Tam Bảo và các vị Hộ Pháp hãy ban rải Thần Lực giúp cho các bậc ân nhân của con với tất cả chúng hữu tình mau chóng tránh được mọi lỗi lầm, thực chứng được Chính Pháp Giải Thoát

Mùa Hạ năm Giáp Ngọ (2014)

HUYỀN THANH (Nguyễn Vũ Tài) kính ghi

Xem (426)